Poland

Lek firmy Regeneron chroni przed COVID? Wstępne wyniki badań

Pracownicy szpitala w odzie¿y ochronnej

AFP

Wstêpne wyniki testów leku REGEN-COV, opartego o tzw. przeciwcia³a monoklonalne, wskazuje, ¿e terapia tym lekiem chroni przed COVID-19 osoby powa¿nie zagro¿one zaka¿eniem koronawirusem - poda³a firma Regeneron w komunikacie opublikowanym we wtorek.

Badaniem objêto 400 osób, które mia³y kontakt z koronawirusem w swoim domu.

Po³owa badanych otrzyma³a zastrzyki z REGEN-COV, druga po³owa placebo.

Liczba zaka¿eñ koronawirusem by³a ni¿sza w grupie, która otrzymywa³a REGEN-COV - wszystkie zaka¿enia stwierdzone w tej grupie by³y bezobjawowe - podaje firma.

Wœród tych, którzy otrzymywali REGEN-COV, zaka¿enie trwa³o nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ, podczas gdy 40 proc. zaka¿eñ w grupie placebo trwa³o od trzech do czterech tygodni.

¯aden z badanych, którzy otrzymywali lek, nie mia³ w organizmie du¿ej iloœci wirusa, tymczasem 62 proc. zaka¿onych z grupy placebo mia³o w organizmie du¿¹ iloœæ cz¹steczek wirusa.

W grupie otrzymuj¹cej placebo zmar³a jedna osoba chora na COVID-19. Jedna musia³a byæ hospitalizowana. W grupie otrzymuj¹cej lek nie by³o takich przypadków.

"Te dane wskazuj¹, ¿e stosowanie REGEN-COV jako pasywnej szczepionki mo¿e jednoczeœnie zmniejszaæ transmisjê wirusa, a tak¿e zmniejszaæ iloœæ wirusa i ³agodziæ chorobê u tych, którzy zostan¹ zaka¿eni" - napisa³ w oœwiadczeniu dr George Yancopoulos, prezes firmy Regeneron.

Dr Yancopoulos zauwa¿y³, ¿e mimo dostêpnoœci na rynku szczepionek nadal dochodzi do wielu zaka¿eñ - a REGEN-COV mo¿e "przerwaæ ten ³añcuch zapewniaj¹c natychmiastow¹, pasywn¹ odpornoœæ dla osób zagro¿onych zaka¿eniem".

Pe³ne dane badañ dotycz¹cych REGEN-COV maj¹ byæ dostêpne na pocz¹tku drugiego kwarta³u.

Obecnie terapiê lekiem REGEN-COV mo¿na stosowaæ w USA w przypadku osób z ³agodnym i umiarkowanym przebiegiem COVID, u których istnieje ryzyko rozwiniêcia siê ostrego COVID-19.

Football news:

Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation