Poland

Legia wygrywa z Górnikiem i umacnia się na fotelu lidera

Fotorzepa, Grzegorz Rutkowski

21-letni Kacper Kostorz zapewni³ mistrzom Polski zwyciêstwo 2:1 w spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Pierwszoplanow¹ postaci¹ znów Luquinhas - informuje Onet.

Tradycja zobowi¹zuje – taki tytu³ widnia³ na ok³adce pi¹tkowego Ligowego Weekendu w Przegl¹dzie Sportowym. Bo Górnik Zabrze od d³u¿szego czasu potêg¹ ju¿ nie jest, to historia jest jasna: oba zespo³y zdoby³y po 28 tytu³ów mistrza Polski. A ¿e przed t¹ kolejk¹ Legia znów by³a na pozycji lidera, a zespó³ Marcina Brosza na czwartym miejscu, to mo¿na by³o liczyæ na du¿¹ dawkê emocji. Te rozpocz¹³ ju¿ na pocz¹tku Bartosz Kapustka. Pomocnik Legii udowadnia w tym roku, ¿e powrót do ekstraklasy by³ dobrym pomys³em, coraz lepiej pokazuje siê nowemu selekcjonerowi Paulo Sousie. I jeœli Portugalczyk faktycznie zmieni ustawienie kadry na system z trzema obroñcami i wahad³owymi, to szanse Kapustki na powo³anie siê zwiêkszaj¹ – mistrzowie Polski od kilku kolejek graj¹ w³aœnie tym ustawieniem. Przed tygodniem spisali siê w nim wyœmienicie. Mimo ¿e na boisku nie by³o najlepszego strzelca Tomasa Pehkarta, to wygrali z Wis³¹ P³ock a¿ 5:2.

Pocz¹tek spotkania w Zabrzu wskazywa³ na to, ¿e i tym razem mo¿e byæ podobnie. Ju¿ w 4. minucie Josip Juranoviæ zagra³ w pole karne, gdzie Kapustka wœlizgiem pokona³ wychodz¹cego z bramki Martina Chudego. Szeœæ minut póŸniej 14-krotny reprezentant Polski móg³ podwy¿szyæ na 2:0. Dosta³ podanie od Luquinhasa, wbieg³ w pole karne, uderzy³, ale tym razem jego strza³ obroni³ golkiper gospodarzy - relacjonuje Onet.

Luquinhas mia³ w tym meczu naprawdê trudne ¿ycie – by³ czêsto faulowany przez pi³karzy Górnika, sêdzia pokaza³ za faule na nim trzy ¿ó³te kartki pi³karzom Górnika. Arbiter wyci¹gn¹³ kartonik te¿ w 45. minucie, kiedy Artur Jêdrzejczyk faulowa³ w polu karnym Jesusa Jimeneza – jednego z lepszych zawodników w tym spotkaniu. I to te¿ on sam podszed³ do ustawionej na 11. metrze pi³ki i pokona³ Artura Boruca. Trener goœci Czes³aw Michniewicz mia³ kwadrans, by zastanowiæ siê, jak odzyskaæ prowadzenie.

W drugiej po³owie goœcie nie prezentowali siê ju¿ tak pewnie, ale to oni przeprowadzili tê decyduj¹c¹ akcjê. I znów rozpocz¹³ j¹ Luquinhas – tym razem pi³karze Górnika nie zdo³ali go powaliæ. Brazylijczyk poda³ do wprowadzonego po przerwie Kacpra Kostorza – 21 latka, dla którego by³ to dopiero pi¹ty wystêp w ekstraklasie. Móg³ mieæ nadziejê, ¿e pojawi siê na boisku, w meczu z Wis³¹ P³ock Czes³aw Michniewicz pos³a³ go na boisko w 77 minucie, wtedy m³ody pi³karz zakoñczy³ mecz z asyst¹. W sobotê wszed³ na murawê ju¿ w 55. minucie i to on okaza³ siê g³ównym bohaterem koñcówki tego spotkania. Wbieg³ z pi³k¹ w pole karne, min¹³ obroñcê Górnika i pewnym strza³em pokona³ Chudego. Legia umocni³a siê na pozycji lidera i choæ nie wygra³a w tak przekonuj¹cym stylu, jak przed tygodniem, to i tak mo¿e mieæ du¿¹ satysfakcje, ¿e pokona³a rywala, z którym nigdy nie gra siê jej ³atwo.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League