Poland

Ławrow o zamknięciu kont Trumpa: Zdeptane prawo

Rz¹d Stanów Zjednoczonych ra¿¹co nie wype³nia miêdzynarodowych umów w zakresie zapewnienia obywatelom dostêpu do informacji - tak minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej £awrow skomentowa³ zamkniêcie przez media spo³ecznoœciowe kont Donalda Trumpa.

£awrow wyrazi³ tê opiniê podczas konferencji, na której przedstawione zosta³y osi¹gniêcia rosyjskiej dyplomacji w minionym roku.

Dyplomata, komentuj¹c blokadê kont Donalda Trumpa przez media spo³ecznoœciowe, oœwiadczy³, ¿e blokada kont Trumpa jest dowodem na to, ¿e w³adza w USA depcze miêdzynarodowe prawo, gwarantuj¹ce obywatelom dostêp do informacji.

Konta Trumpa zablokowa³y Facebook, Instagram i Twitter, uznaj¹c, ¿e podczas protestów przeciwko wynikowi wyborów prezydenckich 6 stycznia w Waszyngtonie, Donald Trump pod¿ega³ swoich wyborców do powstania.

£awrow zauwa¿y³, ¿e dostêp do informacji zagwarantowany jest poprzez liczne decyzje OBWE, gwarantuj¹ go tak¿e liczne miêdzynarodowe umowy dotycz¹ce praw obywatelskich i politycznych.

- Te prawa zosta³y ostatnio ra¿¹co zdeptane przez Stany Zjednoczone, przy szokuj¹cym milczeniu i pokrêtnych t³umaczeniach ich sojuszników - stwierdzi³ £awrow.

Football news:

Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation
Golovin on two assists: The task when coming on as a substitute was to sharpen the game. Probably, it was possible
Schalke confirmed the resignation of the head coach, the sports director and three other people. The team is last in the Bundesliga