Poland

Łatwo o pomyłkę w MDR

Przedsiêbiorcy musz¹ w podobnym terminie raportowaæ schematy podatkowe z ró¿nych okresów.

Powstaje du¿y problem, poniewa¿ firmy musz¹ myœleæ jednoczeœnie o zg³aszaniu schematów aktualnych oraz ponownym raportowaniu schematów zg³oszonych w latach poprzednich.

Ponowne obowi¹zki

Przypomnijmy, ¿e koniecznoœæ ponownego raportowania schematów transgranicznych to efekt poœpiesznej implementacji dyrektywy UE. Polska wdro¿y³a te przepisy 1 stycznia 2019 r., chocia¿ mia³a czas do 1 lipca 2020 r. Okaza³o siê, ¿e zaraportowane wczeœniej schematy nie spe³niaj¹ standardu okreœlonego przez Komisjê Europejsk¹ (tzw. unijnej schemy).

W efekcie 1 lipca 2020 r. w odniesieniu do transgranicznych schematów wszystkie numery NSP nadane przez szefa KAS (potwierdzaj¹ce z³o¿enie MDR) wydane przed t¹ dat¹ sta³y siê niewa¿ne. Oznacza to, ¿e transgraniczne schematy podatkowe z okresu od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. trzeba zg³osiæ ponownie.

Promotorzy, czyli doradcy proponuj¹cy i wprowadzaj¹cy takie schematy, mieli czas do 31 grudnia 2020 r. Informacjê kwartaln¹ MDR-4 musz¹ zaœ zg³osiæ do 30 kwietnia 2021 r. Korzystaj¹cy, czyli przedsiêbiorcy, musz¹ ponownie zg³osiæ schematy transgraniczne do 31 stycznia 2021 r., a wspomagaj¹cy (np. ksiêgowi) do 28 lutego 2021 r.

Co ze schematami z okresu po 1 lipca 2020 r.?

Jak wyjaœnia Maciej Przychodzeñ, mened¿er w dziale podatkowo-prawnym PwC Polska, bieg terminów zwi¹zanych ze schematami podatkowymi transgranicznymi z okresu od 31 marca do 31 grudnia 2020 r. (które nie up³ynê³y jeszcze przed 1 lipca 2020 r.) zacz¹³ biec ponownie od 1 stycznia 2021 r.

Uwaga na daty

– Jeœli uzgodnienie transgraniczne podlegaj¹ce raportowaniu, np. przeniesienie bazy klientów miêdzy podmiotami powi¹zanymi, nast¹pi³o latem lub jesieni¹ 2020 r., 30-dniowy termin na raportowanie by³ zawieszony, ale zacz¹³ biec ponownie 1 stycznia 2021 r. To oznacza, ¿e w podobnym terminie przedsiêbiorca bêdzie musia³ zaraportowaæ informacje z lata, jesieni czy zimy (do koñca 2020 r.). Co wiêcej, przedsiêbiorcy bêd¹ musieli w tym samym czasie przekazaæ informacje o schematach z okresu od 31 marca do koñca 2020 r. oraz ponownie o zdarzeniach zg³oszonych przed 1 lipca 2020 r. (podlegaj¹cych obowi¹zkowi ponownego zg³oszenia).

Prawid³owe wype³nienie tych obowi¹zków oraz dotrzymanie terminów sprawia wiele problemów – mówi Maciej Przychodzeñ.

Jednoczeœnie przedsiêbiorcy musz¹ ju¿ myœleæ o raportowaniu MDR-3. Do 30 kwietnia 2021 r. musz¹ z³o¿yæ MDR-3, dotycz¹cy schematów transgranicznych z 2020 r. Nie dotyczy to jednak tych MDR-3, których termin na z³o¿enie up³yn¹³ jeszcze przed zawieszeniem terminów.

Rodzi to wiele problemów.

– Z doœwiadczenia wiemy, ¿e w praktyce najwiêksz¹ bol¹czk¹ jest prawid³owa identyfikacja przez osoby operacyjne transakcji czy operacji gospodarczych, które mog¹ podlegaæ obowi¹zkowemu raportowaniu MDR. W pewnym zakresie na pewno pomo¿e systemowe podejœcie do zagadnienia, w szczególnoœci przygotowanie praktycznej procedury MDR i szczegó³owe omówienie jej z pracownikami – mówi £ukasz B¹czyk, cz³onek zarz¹du ASB Tax.

Dodaje, ¿e szeroki zakres regulacji dotycz¹cych raportowania uniemo¿liwia prawid³owe wype³nienie tych obowi¹zków bez wsparcia doradcy.

doktor nauk prawnych, partner w Kancelarii Vinci & Vinci

Po lekturze fragmentu ordynacji podatkowej dotycz¹cego MDR ciœnie siê na usta pytanie o cel tych przepisów. Cel dyrektywy DAC6 jest natomiast w niej bezpoœrednio wskazany. Chodzi o zapewnienie prawid³owego funkcjonowania rynku wewnêtrznego (art. 113 i 115 TFUE). Cel ten nale¿y osi¹gn¹æ poprzez zg³aszanie informacji o transgranicznych uzgodnieniach potencjalnie agresywnego planowania podatkowego.

Z przepisów, uzasadnieñ projektów i objaœnieñ MF wynika, ¿e celem przepisów polskich jest przede wszystkim dostêp organów pañstwa do informacji o transakcji. Z polskich przepisów wynika, ¿e dotycz¹ one wszystkich i wszystkiego, poniewa¿ s¹ bardzo nielogiczne, o

bardzo szerokim zakresie. Powstaje te¿ pytanie, czy stosowanie przepisów o MDR z moc¹ wsteczn¹ nie godzi w zasady pewnoœci prawa i uzasadnionych oczekiwañ.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before