Poland

Labuda: Młode feministki nie będą potulne

Sprzeciw wobec odebrania kobietom prawa do aborcji, wobec tej inicjatywy ZChN-owsko-koœcielnej, bywa³ ostrzejszy ni¿ protesty œciœle ekonomiczne, czyli przeciwko skutkom polityki Leszka Balcerowicza – mówi Barbara Labuda. Na zdjêciu: demonstracja proaborcyjna przed Sejmem, grudzieñ 1992 r.

Forum

Trybuna³ Konstytucyjny przez ca³e lata przyklepywa³ to, co by³o najbardziej konserwatywne i ko³tuñskie. I zawsze tak interpretowa³ prawo, ¿eby siê przypochlebiæ Koœcio³owi - mówi Barbara Labuda, minister w Kancelarii Prezydenta Kwaœniewskiego, opozycjonistka w PRL.

Plus Minus: 30 lat temu przetoczy³a siê przez Polskê wojna aborcyjna, która skoñczy³a siê zakazem przerywania ci¹¿y z trzema wyj¹tkami. Czy spodziewa³a siê pani, ¿e po tylu latach to prawo zostanie zaostrzone?

Wcale mnie to nie zdziwi³o i sk³adam to na karb bardzo silnej pozycji Koœcio³a katolickiego w Polsce. Je¿eli siê przeœledzi, jak bardzo politycy ustêpowali hierarchom koœcielnym, to by³o wiadomo, ¿e prêdzej czy póŸniej dojdzie do próby ca³kowitego zakazu aborcji, do czego po ostatnim orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego bardzo siê przybli¿yliœmy.

Dla wielu ludzi by³o sporym zaskoczeniem, ¿e Solidarnoœæ, która wywalczy³a nam woln¹ Polskê, od momentu, gdy wesz³a do parlamentu, zaczê³a forsowaæ zmiany œwiatopogl¹dowe.

Dla mnie to by³ wrêcz szok. 30 lat temu ludzie z Solidarnoœci byli pe³ni entuzjazmu i nadziei na now¹ Polskê – szczêœliw¹, bogat¹, sprawiedliw¹, tolerancyjn¹. Takie by³y moje marzenia, ale na pewno podzielane przez zna...

Football news:

Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million
Ramos and Benzema out of Real Madrid's bid for the Champions League match with Inter
Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes