Poland

Kwiaty i tłumy ludzi w rocznicę zamordowania Niemcowa

Mieszkañcy Moskwy z³o¿yli tysi¹ce kwiatów w miejscu œmierci Borysa Niemcowa. W sobotê mija szósta rocznica zabójstwa lidera opozycji.

Opozycyjny polityk zosta³ zastrzelony nieopodal Kremla 27 lutego 2015 r.

W ka¿d¹ rocznicê œmierci Borysa Niemcowa, na Wielki Most Moskworecki przychodz¹ Rosjanie i zagraniczni dyplomaci, w tym przedstawiciele Polski, aby oddaæ ho³d zamordowanemu politykowi.  W tym roku, w ci¹gu czterech godzin ho³d zamordowanemu opozycjoniœcie odda³o ponad 7 tysiêcy ludzi. Byli wœród nich wieloletni dzia³acze opozycji: za³o¿yciel partii Jab³oko Grigorij Jawliñski, by³y premier Rosji Michai³ Kasjanow, polityk W³adimir Ry¿kow, redaktor naczelny niezale¿nej "Nowej Gaziety" Dmitrij Muratow.

Przyjaciele i wspó³pracownicy Niemcowa przypominaj¹, ¿e do dziœ nie ujawniono zleceniodawców morderstwa, ale podkreœlaj¹, ¿e w du¿ej mierze odpowiedzialnoœæ polityczn¹ za œmieræ lidera opozycji ponosi prezydent W³adimir Putin. W lipcu 2017 roku s¹d w Moskwie skaza³ na 20 lat kolonii karnej Zaura Dadajewa, który - zdaniem œledczych - odda³ strza³y do Niemcowa. Cztery inne osoby otrzyma³y kary od 11 do 19 lat kolonii karnej. Wszyscy skazani pochodz¹ z Czeczenii, czêœæ z nich zwi¹zana by³a ze strukturami si³owymi tej republiki.

Rosyjska opozycja i obroñcy praw cz³owieka od szeœciu lat œl¹ wnioski do w³adz Moskwy, aby most, na którym zosta³ zamordowany Borys Niemcow nazwano jego imieniem. Jednak sto³eczna administracja odrzuca te proœby.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League