Poland

Kwaśniewski: Kończy się niezwykle niebezpieczna prezydentura

Na pewno bêdziemy musieli ogl¹daæ "trumpizm" - ten sposób myœlenia, dzia³ania, dowolnie traktuj¹cy prawo, konstytucjê ma sporo zwolenników w Ameryce - mówi³ w Polsat News by³y prezydent Aleksander Kwaœniewski.

Kwaœniewski oceni³, ¿e wraz z ust¹pieniem Donalda Trumpa skoñczy³a siê "wyj¹tkowo niebezpieczna prezydentura".  Uwa¿a jednak, ¿e zjawisko "trumpizmu" nie zniknie, bo "ten sposób myœlenia, dzia³ania, dowolnie traktuj¹cy prawo, konstytucjê ma sporo zwolenników w Ameryce".

Wed³ug by³ego prezydenta bêdzie to jeden z powa¿nych problemów, z jakim zmierzy siê nowy przywódca USA.

- Na g³owê tego ju¿ niem³odego cz³owieka spada mnóstwo trudnych spraw - powiedzia³. Wymieni³, prócz spuœcizny po Donaldzie Trumpie w postaci podzia³u Amerykanów, równie¿ pandemiê, rasizm, nierównoœci spo³eczne i zmiany klimatu.

Aleksander Kwaœniewski oceni³, ¿e gdyby Trump za³o¿y³ w³asna partiê, zada³by powa¿ny cios Partii Republikañskiej.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe