Poland

Kurierzy na wagę złota. Ile zarabiają najlepsi?

Kurier

Adobe Stock

Okres œwi¹t Bo¿ego Narodzenia zawsze by³ czasem ogromnego ob³o¿enia firm kurierskich. Ten rok dla kurierów jest jednak szczególny. - pisze Business Insider Polska.

Bran¿a kurierska w Polsce jest mocno niejednorodna. Warunki pracy, zarobki zale¿¹ od wielu czynników, takich jak: firma, dla której kurier pracuje, a tak¿e towary, które rozwozi.

W wiêkszoœci wiêkszych miast Polski widaæ charakterystycznie ubrane osoby, które w specjalnych plecakach przewo¿¹ jedzenie, korzystaj¹c z rowerów, skuterów, czy hulajnóg. Czy to im siê op³aca? Okazuje siê, ¿e zarobki s¹ mocno zró¿nicowane, bo zale¿¹ od wielu czynników jak np. liczba rozwiezionych paczek, liczba przepracowanych godzin, czy w koñcu od tego, czy kurier pracuje na pe³ny etat, czy tylko sobie dorabia - pisze Business Insider Polska.

Amerykañski Uber uruchomi³ w Polsce us³ugê Eats w lutym 2017 roku. Zaczyna³ w Warszawie, a dziœ jego kurierzy rozwo¿¹ jedzenie w dwudziestu miastach Polski. Dostawcy s¹ niezale¿nymi partnerami œwiadcz¹cymi us³ugi dostawy. Dostawcy sami decyduj¹ o godzinach pracy oraz liczbie przepracowanych dni - podobnie jak w przypadku kierowców platformy Uber.

Co ciekawe Uber p³aci swoim kurierom, jeœli zachoruj¹ na COVID-19.

W czasie pandemii w dowóz jedzenia zaanga¿owa³ siê tak¿e najwiêkszy konkurent Ubera w Polsce – firma Bolt. W kwietniu zosta³a uruchomiona specjalna us³uga Bolt FOOD.

By zostaæ kurierem Bolt Food, wystarczy uzupe³niæ formularz dostêpny na stronie internetowej. Nastêpnie kandydat przechodzi szkolenie, w czasie, którego poznaje szczegó³owe procesy dzia³ania platformy – obs³ugê aplikacji, komunikacji z restauracjami itp. Z racji tego, ¿e w Polsce aplikacja jest dostêpna od po³owy kwietnia, wszystkie szkolenia odbywaj¹ siê z zachowaniem obostrzeñ pandemicznych i dystansu spo³ecznego. Kurierzy nie mog¹ mieæ tak¿e bezpoœredniego kontaktu z jedzeniem.

Znacznie d³u¿ej na polskim rynku od dostaw jedzenia s¹ obecne firmy kurierskie zajmuj¹ce siê dostaw¹ przesy³ek. Te maj¹ rêce pe³ne roboty od pocz¹tku pandemii. Ma to du¿y zwi¹zek z przeniesieniem siê handlu do œwiata online.

Dla DPD Polska wspó³pracuje ponad 7 tysiêcy kurierów. Rafa³ Naw³oka, prezes zarz¹du DPD Polska powiedzia³ Business Insider Polska, ¿e firma co roku na czas œwi¹tecznego szczytu paczkowego zwiêksza zatrudnienie o ok. 15 – 20 proc.

Kurierowi DPD w Warszawie oferuje siê wynagrodzenie od 3500-4500 z³ plus premie od obrotu. InPost, który w Jeleniej Górze poszukuje przewoŸnika przesy³ek kurierskich lub kuriera kierowcy, oferuje zarobki rzêdu 6-8 tys. z³ brutto.

Model dzia³ania GLS Poland opiera siê na wspó³pracy z partnerami transportowymi. To w³aœnie oni s¹ bezpoœrednim pracodawc¹ dla kurierów.

Football news:

The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance
Benteke could move from Crystal Palace to West Brom
En-Nesiri is the 1st Sevilla player in 81 years to score a hat-trick in 2 consecutive La Liga home games
Real Madrid coach Bettoni about 4-1 with Alaves: A well-deserved win. Zidane is very happy with the game
Benzema is about 4:1 with alavesa: a Good game is important for confidence. After a tough week, Real Madrid are on the right track