Poland

Kurierzy międzynarodowi: tak dobrze jeszcze nie było

Miêdzynarodowe przesy³ki bij¹ rekordy. Œwiatow¹ gospodarkê ci¹gn¹ w dó³ us³ugi.

Zajmuj¹ca siê miêdzynarodowymi przesy³kami kurierskimi DHL Express notuje wysoki poziom obrotów. – Kwiecieñ mia³ najni¿sze obroty, ale wyjœcie z odbicia zaprowadzi³o nas na wy¿szy poziom ni¿ przed kryzysem – podkreœla dyrektor zarz¹dzaj¹cy DHL Express John Pearson.

Dodaje, ¿e w wielu krajach PMI przekracza 50 punktów, czyli dominuje optymistyczne spojrzenie. – Podczas pierwszej fali pandemii e-handel zanotowa³ 3-letni wzrost w 3 miesi¹ce. Nale¿y do niego co druga przesy³ka. Przy drugiej fali nie ma spowolnienia w wymianie handlowej, w niektórych krajach obroty nawet rosn¹. Trzeci kwarta³ jest najintensywniejszy w naszej historii. We wrzeœniu stanêliœmy na mocnych nogach – zaznacza Pearson.

Handel nie ucierpia³

Profesor Uniwersytetu Nowojorskiego Steven Altman, który dla DHL przygotowa³ raport „Globalny wskaŸnik otwartoœci” zapewnia, ¿e w przeciwieñstwie do prognoz globalizacja nie cofnê³a siê. Jest nawet na wy¿szym poziomie ni¿ w 2007/08 roku. – Ju¿ we wrzeœniu handel by³ zaledwie o 2 proc. poni¿ej przedpandemicznego poziomu – wskazuje profesor.

Dodaje, ¿e wskaŸnik otwartoœci zmala³ z powodu mniejszych o 70 proc. przep³ywów osób i kapita³u. Nie zrównowa¿y³ ich blisko dwukrotny wzrost ruchu telekomunikacyjnego.

Inwestorzy wycofali siê z rozwijaj¹cych siê gospodarek. Do tej pory przep³ywy finansowe nie powróci³y do poprzednich poziomów.

Altman ostrzega, ¿e nie nale¿y przeceniaæ znaczenia globalizacji. – Krajowe przep³ywy towarów stanowi¹ niemal 80 proc. œwiatowej wymiany handlowej, zagraniczne bezpoœrednie inwestycje to 7 proc. inwestycji w 2019 roku, miêdzynarodowe po³¹czenia telefoniczne to 7 proc. ruchu. Zaledwie 3,5 proc. ludzi mieszka poza krajem urodzenia.

Odrobienie strat w 2022 roku

Zaniepokojona niskimi przep³ywami finansowymi jest g³ówna ekonomistka Citibank Catherine Mann. – Ni¿sze poziomy finansowania bêd¹ problemem dla rynków rozwijaj¹cych siê – twierdzi Mann.

Profesor globalizacji Uniwersytetu w Oksford Ian Goldin podlicza, ¿e w ratowanie œwiatowej gospodarki rz¹dy wpompowa³y 12 bilionów dol., ale kraje rozwijaj¹ce siê otrzyma³y tylko 1 proc. sumy.

Gospodarki bêd¹ kula³y przez zapaœæ sektora us³ug. Podczas zamro¿enia gospodarek ludzie nie wydawali pieniêdzy na us³ugi, lecz na towary. – Odbicie nie bêdzie tak silne, abyœmy wrócili do poziomów stycznia 2020. Wyzwaniem na 2021 rok jest jak poradziæ sobie z pandemi¹ i utrzymaæ wzrost gospodarczy – wskazuje Mann. Przewiduje powolne odbicie i dopiero w 2022 roku osi¹gniecie poziomów z wczesnego 2020 roku.

Goldin tak¿e uwa¿a, ¿e powrót do dawnego poziomu zajmie dwa lata. – Straciliœmy 5 proc. globalnego PKB i do wczeœniejszej trajektorii nie wrócimy. Za to zap³ac¹ m³odsze generacje oraz biedniejsze kraje. Te grupy ponios¹ ciê¿ar kryzysu pandemicznego – uwa¿a Goldin.

Na zmiany ³añcuchów dostaw nie zanosi siê

Mann uwa¿a, ¿e spowodowany pandemi¹ wstrz¹s gospodarczy i oczekiwania klimatyczne kaza³y zadaæ pytania o perspektywy inwestycji i ³añcuchy dostaw – z powodu œladu wêglowego i efektywnoœci kosztowej.

Sceptyczny co do zmian jest Pearson. – Nie spodziewam siê powa¿nych i masowych zmian w globalnych ³añcuchach dostaw. Po wybuchu wulkanu, w 2010 roku, gdy przez 3 tygodnie samoloty nie lata³y nad Europ¹, firmy zapewnia³y, ¿e zmieni¹ filozofiê dostaw. Nic takiego siê nie sta³o – przypomina Pearson.

Dodaje, ¿e gospodarkê napêdza e-handel. – Nowe firmy wchodz¹ do Internetu, pandemia umocni³a nasz wizerunek wœród klientów. Spêdzamy miliardy rocznie na samoloty, samochody, IT – wymienia Pearson. Firma przygotowuje siê do globalnej dystrybucji szczepionek.

Przychody DHL Express przekroczy³y 17 mld euro w 2019 roku. Zysk operacyjny wyniós³ 2 mld euro, zapewniaj¹c prawie 12-procentow¹ mar¿ê operacyjn¹.

Football news:

Klopp responds to Clattenburg about refereeing: I don't play mind games. For various reasons, I am not Ferguson
Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season