Poland

Kurczy się fortuna Elona Muska

W ubieg³ym tygodniu maj¹tek za³o¿yciela Tesli zmniejszy³ siê o 27 mld dol. Jednak Elon Musk i tak mo¿e w tym roku znacz¹co powiêkszyæ swój stan posiadania dziêki bonusom.

Maj¹tek Muska topnieje ze wzglêdu na siln¹ przecenê walorów Tesli. W ostatnim czasie sentyment do spó³ek technologicznych na Wall Street mocno siê zmieni³. W ubieg³ym roku firmy te by³y na celowniku kupuj¹cych, jednak w ostatnim czasie dominuje poda¿.

W pi¹tek notowania Tesli zamknê³y siê poni¿ej 600 dol., najni¿ej od 4 grudnia. W ci¹gu czterech tygodni kapitalizacja zmniejszy³a siê o 234 mld dol. Akcje Tesli mog¹ równie¿ traciæ ze wzglêdu na plany konkurencji, która coraz mocniej wchodzi w bran¿ê elektrycznych aut.

Elon Musk i Jeff Bezos, prezes Amazona, od stycznia konkuruj¹ o pierwsz¹ pozycjê na liœcie najbogatszych. Fortuna Muska wynosi obecnie 157 mld dol. w porównaniu ze 177 mld dol., jakie posiada Jeff Bezos.

Jednak mimo spadaj¹cych notowañ Tesli Musk ma szansê znacz¹co powiêkszyæ w tym roku swoj¹ fortunê. W ramach pakietu motywacyjnego otrzyma³ cztery opcje na zakup 8,4 mln akcji Tesli w 2020 r., których jeszcze nie wykorzysta³. Ka¿da z nich jest warta 5 mld dol. Dodatkowo Musk prawdopodobnie otrzyma w tym roku trzy dodatkowe opcje na zakup akcji, ka¿d¹ tak lukratywn¹ jak te, które otrzyma³ w ubieg³ym roku.

Football news:

Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation