Poland

Kupno Polska Press przez PKN Orlen oceni sąd

Rzecznik praw obywatelskich zaskar¿y³ zgodê prezesa UOKiK na zakup spó³ki medialnej przez najwiêkszy polski koncern paliwowy i za¿¹da³ wstrzymania wykonania tej decyzji.

Adam Bodnar obecnie pe³ni¹cy obowi¹zki rzecznika praw obywatelskich (po up³ywie kadencji we wrzeœniu 2020 r.) najwyraŸniej nie zamierza bezczynnie czekaæ na wybór swojego nastêpcy.

Do S¹du Okrêgowego w Warszawie, wydzia³u konkurencji i konsumentów, wp³ynê³o w pi¹tek odwo³anie RPO od decyzji prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 5 lutego 2021 r. w sprawie zgody na przejêcie koncernu medialnego Polska Press przez PKN Orlen.

RPO zarzuca we wniosku, ¿e UOKiK nieprawid³owo oceni³ wp³yw tej transakcji na rynek mediów w Polsce. Zdaniem RPO urz¹d wzi¹³ bowiem pod uwagê wy³¹cznie stan posiadania Orlenu (który jest w³aœcicielem kolportera prasy RUCH oraz domu mediowego Sigma BIS za³o¿onego razem z PZU).

Czytaj tak¿e:

Tymczasem Orlen jest spó³k¹ zale¿n¹ od Skarbu Pañstwa i z tej perspektywy powinna zostaæ oceniona ta transakcja. Skarb Pañstwa jest bowiem w³aœcicielem Polskiej Agencji Prasowej, publicznej telewizji, a tak¿e publicznego radia.

RPO zwróci³ tak¿e uwagê na rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zg³oszenia zamiaru koncentracji przedsiêbiorców, stanowi¹cego podstawê decyzji UOKIK. Zdaniem RPO rozporz¹dzenie zosta³o wydane z przekroczeniem upowa¿nienia ustawowego zawartego w art. 94 ust. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepis ten daje upowa¿nienie do okreœlenia treœci zg³oszenia o zamiarze koncentracji i wysokoœci op³aty za to zg³oszenie. Tymczasem rozporz¹dzenie wprowadza definicje wp³ywu koncentracji na rynek w uk³adzie horyzontalnym, wertykalnym i konglomeratowym. Tymczasem ¿adna z tych definicji nie wynika z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zdaniem RPO nie powinno budziæ w¹tpliwoœci, ¿e Rada Ministrów owe rozumienia rynków, na których koncentracja wywiera wp³yw w poszczególnych uk³adach, wprowadzi³a bez podstawy prawnej, st¹d tak¿e rozwa¿ania zawarte w decyzji UOKiK zosta³y oparte na na normach prawnych wydanych bez podstawy prawnej.

Co wa¿ne, RPO, powo³uj¹c siê na swoje uprawnienia do wstêpowania do wszelkich tocz¹cych siê postêpowañ, na prawach prokuratora, za¿¹da³ wstrzymania wykonania decyzji UOKIK.

UOKiK w opublikowanym na stronie internetowej oœwiadczeniu stwierdzi³, ¿e nie widzi podstaw do takiego postêpowania.

– Decyzja zosta³a wydana rzetelnie i na podstawie merytorycznych, ustawowych przes³anek. Jesteœmy gotowi do przedstawienia argumentów s¹dowi – doda³ Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League