Poland

Kup odrzutowe auto Bloodhound za 11 mln dol. i pobij rekord

Bloodhound LSR

Samochód z napêdem odrzutowym o nazwie Bloodhound, zbudowany specjalnie, aby pobiæ rekord prêdkoœci na l¹dzie, idzie pod m³otek za 11 mln dol. Teoretyczna maksymalna prêdkoœæ tego pojazdu to 1000 mil na godzinê (1609 km/h).

Obecny w³aœciciel Bloodhound Land Speed Record przesta³ przeznaczaæ pieni¹dze na program próbuj¹cy ustanowiæ nowy rekord prêdkoœci na l¹dzie. Trudno go za to winiæ, bowiem program Bloodhound trwa ju¿ od kilku lat i nie pobi³ jeszcze obecnego rekordu 763 mil na godzinê (1227 km/h), nie mówi¹c ju¿ o zbli¿eniu siê do ustalonego przez grupê celu 1000 mil na godzinê.

Aby pobiæ rekord, Bloodhound potrzebuje prawdziwego napêdu rakietowego. Obecnie napêdzany jest silnikiem odrzutowym, dziêki któremu podczas testów w 2019 r. osi¹gn¹³ prêdkoœæ 628 mil na godzinê (1010 km/h). Jednak pandemia zabi³a rozwój projektu.

„Alternatyw¹ wobec sprzeda¿y by³oby oddanie samochodu do d³ugoterminowego przechowywania, jednak bez pewnoœci, ¿e projekt bêdzie mo¿na ponownie uruchomiæ. Poniewa¿ perspektywa œwiata post-covidowego kusi, zespó³ Bloodhound musi teraz znaleŸæ nowego w³aœciciela, aby kontynuowaæ swoj¹ in¿yniersk¹ przygodê” – napisa³ zespó³ Bloodhound.

Bloodhound twierdzi, ¿e kupuj¹cy mog¹ byæ w stanie odzyskaæ pe³n¹ zainwestowan¹ kwotê, o ile nast¹pi próba pobicia rekordu. Zespó³ twierdzi, ¿e istnieje znacz¹cy potencja³ pozyskiwania funduszy w miarê zbli¿ania siê do celu i ¿e sprzeda¿ sponsoringu i praw mo¿e generowaæ gotówkê w krótkim okresie.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before