Poland

Kumulacja pozwoleń dla deweloperów

Nieruchomoœci

materia³y prasowe

W grudniu liczba uruchamianych inwestycji by³a stabilna, wystrzeli³a za to liczba pozwoleñ na budowê.

W 2020 r. w Polsce rozpoczê³a siê budowa prawie 224 tys. mieszkañ, o 5,7 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej – poda³ GUS. Karty wci¹¿ rozdaj¹ deweloperzy i inwestorzy indywidualni. Lokale spó³dzielcze, komunalne i spo³eczne czynszowe to zaledwie 1,4 proc. rynku.

Pandemia nie zaszkodzi³a

W grudniu deweloperzy ruszyli z budow¹ 11,8 tys. mieszkañ, o 1,8 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Aktywnoœæ firm pozostaje wiêc stabilna po pandemii. Przypomnijmy, ¿e lockdown w kwietniu i maju sprowadzi³ wskaŸnik do prawie 6,2 tys. lokali, anomali¹ by³ te¿ wrzesieñ, kiedy pad³ rekord - 17 tys. lokali. W ca³ym 2020 r. deweloperzy rozpoczêli budowê 130, 2 tys. mieszkañ, o 8,3 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej. Kowalscy, którzy w czasie lockdownu notowali wyniki lepsze od deweloperów, ruszyli z budow¹ 90,3 tys. mieszkañ i domów – to tyle samo, co rok wczeœniej.

(Spodziewana) eksplozja zgód

Ciekawie wygl¹daj¹ statystyki, jeœli chodzi o pozwolenia na budowê. W grudniu deweloperzy uzyskali zgodê na postawienie a¿ 25,3 tys. mieszkañ przy œredniej z poprzednich miesiêcy 13,3 tys. W ca³ym 2020 r. deweloperzy dostali zielone œwiat³o na budowê 171,6 tys. mieszkañ, o 2,5 proc. wiêcej rok do roku. Grudniowa kumulacja mo¿e mieæ zwi¹zek z zaostrzeniem od stycznia 2021 r. przepisów w zakresie efektywnoœci energetycznej budynków. Wed³ug pierwotnych za³o¿eñ firmy musia³yby uzupe³niæ wnioski, które nie zosta³yby rozpatrzone do koñca 2020 r. Po proteœcie bran¿y ministerstwo rozwoju zgodzi³o siê, by na starych zasadach zgodê dosta³ ka¿dy deweloper, który z³o¿y³ papiery do koñca roku. Rozporz¹dzenie w tej sprawie zosta³o podpisane... tu¿ przed œwiêtami. W przypadku Kowalskich takiej kumulacji nie by³o, w ca³ym 2020 r. uzyskali oni zgodê na budowê 101,6 tys. lokali, o 5 proc. wiêcej rok do roku.

Jak za Gierka

W 2020 r. oddano do u¿ytkowania prawie 222 tys. lokali – to nowy rekord po 1989 r., mieszkañ powstaje tyle, co w latach 70. Deweloperzy zbierali owoce inwestycji z lat boomu, oddaj¹c do u¿ytkowania 143,8 tys. mieszkañ, o 9,4 proc. wiêcej rok do roku. Inwestorzy indywidualni oddali 74,1 tys. mieszkañ i domów, o 7,1 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Jak szacuje GUS, przeciêtna powierzchnia u¿ytkowa mieszkania wynios³a 88,5 mkw. wobec 88,8 mkw. rok wczeœniej.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7