Poland

Kukiz: Otwarcie PiS na nasze postulaty byłoby rewelacją

Dziœ w Polskim Radiu Pawe³ Kukiz stwierdzi³, ¿e spodziewa³ siê rozstania z Koalicj¹ Polsk¹, ale "dziwi go forma". Jak mówi³, jego ugrupowanie nie zosta³o wykluczone w g³osowaniu wszystkich podmiotów tworz¹cych koalicjê, ale decyzj¹ wy³¹cznie PSL.

- Mo¿na powiedzieæ, ¿e Koalicja Polska jest po prostu PSL, to ca³a filozofia  - mówi³ Kukiz.

Zapewni³, ¿e nie zamierza siê "zapisaæ do ¿adnej partii", ale jest na etapie rozmów. "Ze wszystkimi" - stwierdzi³.

- Chcê uci¹æ spekulacje, ¿e Kukiz idzie do PiS. Mam swoich pos³ów i swoje idee - zapewni³. Doda³, ¿e rozmawia³ ju¿ z prezesem Kaczyñskim, jeœli wolê spotkania wyrazi Borys Budka - z nim równie¿ siê spotka.

- Jeœli trzeba bêdzie to równie¿ z panami Czarzastym, Zandbergiem czy Biedroniem. Na dziœ najwiêksze moce sprawcze ma PiS, bo jest parti¹ w³adzy. Gdyby otworzy³o siê na postulaty proobywatelskie, na dzieñ referendalny czy sêdziów pokoju, to by³aby rewelacja - stwierdzi³ Kukiz.

Nie wykluczy³ tez mo¿liwoœci wspó³pracy z Szymonem Ho³owni¹ i jego Polsk¹ 2050. - O realizacji naszych postulatów trzeba rozmawiaæ z ka¿dym.

Football news:

Monaco have re-loaned Onyekuru to Galatasaray
Karavaev on the Eredivisie: The fans are used to goals. Even if the team lost 2:3, they are happy
Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game