Poland

Kukiz: Mam nadzieję na drugą rozmowę z Kaczyńskim

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Pawe³ Kukiz poinformowa³, ¿e ze strony prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego nie pad³a propozycja przyst¹pienia do koalicji. - Chcia³bym wprowadzania ordynacji wyborczej i wprowadzenia indywidualnego, biernego prawa wyborczego dla wszystkich Polaków, a nie tylko nominatów partyjnych - mówi lider Kukiz'15.

Pawe³ Kukiz w rozmowie z TVN24 powiedzia³, ¿e jego zdaniem w PSL "brakuje d¿entelmenów". - Czujê siê oszukany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, bo umawialiœmy siê przed wyborami na mo¿liwoœæ, na dostêp do 1/5 pieniêdzy z subwencji, które przeznaczy³bym po prostu na promowanie idei JOW-ów, zmiany sêdziów pokoju - powiedzia³.

Kukiz liczy na to, ¿e w najbli¿szym czasie ponownie spotkanie siê z Jaros³awem Kaczyñskim. Jednoczeœnie poinformowa³, ¿e ze strony prezesa PiS nie pojawi³a siê propozycja do³¹czenia do koalicji.

- Chcia³bym wprowadzenia ustawy antykorupcyjnej, chcia³bym sprawnie dzia³aj¹cej prokuratury, a wiêc wyboru prokuratora generalnego w wyborach bezpoœrednich, powszechnych przez obywateli i chcia³bym równie¿ wprowadzenia instytucji sêdziów pokoju. Ju¿ o niskich podatkach nie wspomnê, bo ju¿ bym za du¿o chcia³. Ale gdyby taki prezent czy realizacjê tych postulatów mia³bym zaakceptowan¹, to powtarzam ju¿ po raz setny w czasie naszych rozmów, pójdê z ka¿dym, kto zagwarantuje mi realizacjê tych postulatów - zapowiedzia³.

Mimo sporów w Zjednoczonej Prawicy, Kukiz nie wyobra¿a sobie, by mog³o dojœæ do przyspieszonych wyborów. - - To s¹ tak potê¿ne interesy w spó³kach Skarbu Pañstwa - interesy klanowe, ¿e tak powiem - ¿e ja nie wyobra¿am sobie sytuacji takiej, ¿eby czy to pan Ziobro, czy Gowin, czy cz³onkowie Prawa i Sprawiedliwoœci (...) chcieli doprowadziæ do przedterminowych wyborów - powiedzia³.

- Przera¿aj¹ce jest te¿ to, ¿e nie ma alternatywy, dlatego ¿e mamy te¿ do czynienia z chaosem i ba³aganem po drugiej stronie. W samej Platformie Obywatelskiej mamy ogromny kryzys przywódczy. Mamy ten atak m³odych wilczków i teraz takie okopanie siê przez konserwatystów z PO - doda³.

Football news:

Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them