Poland

Kukiz: Czuję się oszukany przez Polskie Stronnictwo Ludowe

pose³ Pawe³ Kukiz

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Lider Kukiz'15, które w ramach Koalicji Polskiej sz³o do wyborów z Polskim Stronnictwem Ludowym powiedzia³ w Polsat News, ¿e w sprawie wykorzystywania subwencji partyjnej czuje siê oszukany przez PSL.

Pawe³ Kukiz by³ w Polsat News pytany, czy nie uwa¿a, ¿e nadchodzi dla niego czas powrotu do kariery muzycznej, bowiem ostatnie sonda¿e nie uwzglêdniaj¹ kierowanej przez niego formacji. - To, czy ugrupowanie jest w badaniach, czy nie, to ju¿ zale¿y od sonda¿owni, to podstawowa sprawa - odpar³.

- Poza tym, ¿eby samemu móc zleciæ badania trzeba mieæ pieni¹dze. Tutaj niestety czujê siê oszukany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, które przed wyborami obiecywa³o partycypacjê w tych œrodkach subwencyjnych - nie na zasadzie takiej, ¿eby mi je przekazaæ, ale ¿e bêd¹ one wykorzystywane na wskazane przeze mnie cele, które mieszcz¹ siê w zadaniach statutowych Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli np. na promowanie idei jednomandatowych okrêgów wyborczych, referendów, pañstwa obywatelskiego - mówi³ Pawe³ Kukiz.

Wymieniaj¹c kwotê blisko 5 mln z³ pose³ doda³, ¿e PSL nie wywi¹za³o siê ze zobowi¹zañ.

Kukiz rozmawia³ z Kaczyñskim

Dopytywany, z kim pójdzie do wyborów za 2,5 roku Kukiz odpowiedzia³, ¿e nie wie. - Pójdê z tymi, którzy bêd¹ sk³onni wprowadziæ moje postulaty - w³aœciwie nawet nie moje - brytyjskie, demokratyczne, postulaty demokratycznego œwiata - zaznaczy³. - Wa¿na jest determinacja i zrozumienie, ¿e te zmiany s¹ bezwarunkowo konieczne - podkreœli³.

Kukiz'15 postuluje m.in. wprowadzenie instytucji sêdziów pokoju. Przed miesi¹cem Pawe³ Kukiz rozmawia³ na ten temat z prezydentem Andrzejem Dud¹. We wtorek powiedzia³, ¿e przed tygodniem rozmawia³ tak¿e z prezesem PiS Jaros³awem Kaczyñskim, który - wed³ug relacji Kukiza - wyrazi³ zainteresowanie spraw¹.

- Prezes uwa¿a, ¿e jest to instytucja, która przys³u¿y³aby siê przyspieszeniu postêpowañ, odci¹¿y³aby s¹dy od drobnych spraw - powiedzia³. - Jest wielka nadzieja; kropla dr¹¿y ska³ê - doda³.

Dopytywany o spotkanie z prezesem PiS lider Kukiz'15 przekaza³, ¿e rozmawia³ m.in. o zmianie ordynacji wyborczej. - Badam, czy partia w³adzy jest sk³onna postulaty, z którymi przyszed³em do parlamentu, uwzglêdniæ w swoim programie "nowego ³adu" - zadeklarowa³.

"Jakie ma znaczenie, czy to szczepionka rosyjska, pakistañska?"

W Polsat News pose³ by³ te¿ pytany, czy szczepionkê przeciw COVID-19 przyj¹³by w ciemno bez wzglêdu na kraj, w którym zosta³a ona stworzona. - W ciemno wzi¹³em kilkanaœcie szczepionek bêd¹c jeszcze wiceprzewodnicz¹cym komisji s³u¿b specjalnych w zwi¹zku z ró¿nymi wyjazdami - odpar³.

- Nie wiem czy w ciemno, czy w nie w ciemno. Je¿eli szczepionki przechodz¹ test, próby, to jakie ma znaczenie, czy to jest szczepionka rosyjska, pakistañska, amerykañska czy jakakolwiek inna? Je¿eli siê sprawdza, jest bezpieczna, to oczywiœcie natychmiast bym przyj¹³ tê szczepionkê choæby po to, by mieæ komfort poruszania siê po kraju, którego nie mam ju¿ od pó³tora roku - doda³ zaznaczaj¹c, ¿e lubi przebywaæ wœród ludzi i z nimi rozmawiaæ, a przez koronawirusa "wszystko to jest wykluczone".

Pawe³ Kukiz podkreœli³, ¿e szczepienia przeciw COVID-19 nie mog¹ byæ przymusowe.

Football news:

Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)
What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything
Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good