Poland

Kuehne i Nagel uniknął kryzysu. Rekordowy zysk

logistyka.rp.pl

Spó³ka zanotowa³a w 2020 roku rekordowy zysk operacyjny.

Przychody w 2020 roku zmala³y w stosunku do 2019 roku o 3,4 proc. do 20,38 mld franków szwajcarskich. Powodem spadku by³a s³aba pierwsza po³owa roku. Przychody w ostatnim kwartale by³y o 5,5 proc. wiêksze ni¿ w analogicznym okresie 2019 roku i siêgnê³y 5,54 mld franków.

Zysk EBITDA zwiêkszy³ siê w 2020 roku o 5 proc. do 1,92 mld franków, a wzrost w czwartym kwartale wyniós³ 6,8 proc. Przep³ywy gotówki powiêkszy³y siê w 2020 roku o 27,7 proc. do 1,45 mld franków.

W logistyce morskiej przychody zmala³y o 4,9 proc. do 7,1 mld franków, zysk brutto zmala³ o 7,9 proc. do 1,42 mld franków. Oddzia³ obs³u¿y³ 4,5 mln TEU.

Przewozy lotnicze zwiêkszy³y przychody o 11,6 proc. do 5,19 mld franków, ale zysk brutto wzrós³ jedynie o 1,1 proc. Przewieziony tona¿ siêgn¹³ 1,4 mln ton, o 12,8 proc. mniej ni¿ w 2019 roku, a przewozy w czwartym kwartale wynios³y 392 tys. ton, o 7,5 proc. mniej ni¿ w czwartym kwartale 2019 roku.

Dzia³ logistyki drogowej zanotowa³ 3,22 mld franków przychodu, co oznacza 10,2 proc. spadku. Zysk brutto by³ o 2,9 proc. mniejszy ni¿ w 2019 roku i wyniós³ 1,1 mld franków. Spó³ka podkreœla, ¿e w czwartym kwartale popyt na us³ugi w Europie osi¹gn¹³ przedkryzysowy poziom, zaœ w USA by³ wyraŸnie poni¿ej notowanego w 2019 roku.

Logistyka kontraktowa zmniejszy³a przychód o 9,7 proc. do 4,87 mld franków, a zysk netto zmala³ o 9,1 proc. do 3,68 mld franków. Firma zwiêkszy³a udzia³y w obs³udze rynku farmaceutycznego i e-handlu.

Spó³ka osi¹gnê³a 61 proc przychodów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, 26,8 proc. w Amerykach oraz 12,2 proc. w regionie Azji-Pacyfiku. Ten ostatni region zapewni³ 29,7 proc. zysków, Ameryki 28,8 proc., zaœ EMEA 41,5 proc.

DB Schenker, g³ówny europejski konkurent K+N, jeszcze nie opublikowa³ wyników za 2020 rok.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life