Poland

Kto nowym szefem KRS? Pojawiło się nazwisko

Posiedzenie KRS

Posiedzenie KRS

Fot. KRS

29 stycznia Krajowa Rada S¹downictwa wybierze nowego przewodnicz¹cego po tym, jak rezygnacjê z³o¿y³ sêdzia Leszek Mazur. Z nieoficjalnych informacji wynika, ¿e stanowisko to obejmie sêdzia Joanna Ko³odziej-Micha³owicz.

Jak dowiedzia³ siê nieoficjalnie portal OKO.press, nowym szefem Rady zostanie kandydatka  tzw. jastrzêbi, czyli grupy sêdziów w KRS zwi¹zanych ze Zbigniewem Ziobr¹.

Joanna Ko³odziej-Micha³owicz jest od 2006 r. sêdzi¹ S¹du Rejonowego w S³upsku. Jak informowa³ PolsatNews, jej kandydaturê do KRS zg³osi³ m¹¿ - sêdzia Andrzej Micha³owicz. W grudniu 2017 r. na wniosek ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobry awansowa³ ze stanowiska sêdziego w s¹dzie rejonowym na prezesa S¹du Okrêgowego w S³upsku. Podpisy pod kandydatur¹ sêdzi Ko³odziej-Micha³owicz do KRS z³o¿y³o 30 sêdziów.

W 2019 r. Onet informowa³, ¿e Joanna Ko³odziej-Micha³owicz  stara³a siê o awans do S¹du Okrêgowego w S³upsku, lecz sêdzia-wizytator negatywnie oceni³ jej pracê. Jak stwierdzi³,  sêdzia "nie daje gwarancji nale¿ytego wykonywania czynnoœci". Z jego analizy wynika, ¿e blisko po³owê pisemnych uzasadnieñ orzeczeñ sporz¹dza³a po terminie, a to "nie wskazuje na wysok¹ odpowiedzialnoœæ Kandydatki w podejœciu do obowi¹zków zawodowych".

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7