Poland

Kto ma najlepsze relacje inwestorskie

Na rynkach obserwujemy ponadprzeciêtn¹ zmiennoœæ. W tak trudnym otoczeniu dobre relacje spó³ek z inwestorami nabieraj¹ szczególnego znaczenia.

Na finiszu jest ju¿ siódma edycja badania IR w najwiêkszych spó³kach notowanych na warszawskiej gie³dzie. Badanie przygotowywane jest przez „Parkiet" i Izbê Domów Maklerskich. Zwyciêzców zaprezentujemy podczas XXI Konferencji IDM, która odbêdzie siê w tym roku 4–5 marca. Teraz natomiast uchylamy r¹bka tajemnicy i pokazujemy, jak wypad³y poszczególne bran¿e.

Badanie sk³ada³o siê z dwóch czêœci: w pierwszej oceny przyznawali inwestorzy indywidualni i czytelnicy w ankiecie umieszczonej na naszej stronie internetowej, a w drugiej g³os mia³y instytucje finansowe. Daje siê zauwa¿yæ ciekaw¹ zale¿noœæ: inwestorzy profesjonalni przyznawali punkty w du¿ej mierze niezale¿nie od tego, jak w ostatnim czasie zachowywa³y siê notowania ocenianych firm. Natomiast w przypadku drobnych inwestorów ta zale¿noœæ jest mocno widoczna.

I tak na przyk³ad ci ostatni najni¿sz¹ œredni¹ notê przyznali sektorowi finansowemu. Notowania spó³ek z tej bran¿y w ostatnich kilkunastu miesi¹cach radzi³y sobie zdecydowanie gorzej ni¿ szeroki rynek i dopiero niedawno zaczê³y nadrabiaæ zaleg³oœci. Natomiast w 2020 r. mocno w górê sz³y wyceny spó³ek z sektora energetycznego i w³aœnie on w tegorocznej edycji badania dosta³ od drobnych graczy noty najwy¿sze. Dro¿a³y te¿ spó³ki technologiczne i one równie¿ dosta³y wzglêdnie wysokie oceny za IR. Okreœlenie „wzglêdnie" jest tu uzasadnione, bo nawet najlepsza w ocenie drobnych graczy energetyka dosta³a tylko 3,4 pkt w skali od 1 do 6.

Zdecydowanie lepiej IR spó³ek z WIG30 oceniaj¹ instytucje – œrednio na 4,1 pkt. Najwy¿sze noty przyznali spó³kom technologicznym, handlowo-us³ugowym i finansowym. Najni¿sze – energetyce.

W zesz³ym roku inwestorzy instytucjonalni najlepiej ocenili relacje inwestorskie spó³ek LPP, Dino oraz ING i PKO BP (ex aequo trzecie miejsce). Z kolei inwestorzy indywidualni najwy¿sze noty przyznali CD Projektowi, PZU i grupie KGHM.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals