Poland

Kto i ile może stracić na porażce Nord Stream 2

Gazprom rozpocz¹³ dokañczanie uk³adania gazoci¹gu Nord Stream 2. Je¿eli rura nie powstanie, to najbardziej stratna bêdzie Rosja, ale te¿ i Niemcy.

Na skutek amerykañskich sankcji zachodnie firmy po kolei wycofuj¹ siê ze wspó³pracy z Gazpromem. Pomimo to Rosjanie przyst¹pili do dokoñczenia opóŸnionej o ponad rok inwestycji. Na placu boju pozosta³y ju¿ tylko rosyjskie statki. Ob³o¿ona sankcjami barka kotwiczna „Fortuna" rozpoczê³a uk³adanie ostatnich 150 km w duñskich wodach.

Jednak to, czy gazoci¹g rzeczywiœcie zostanie uruchomiony, wci¹¿ nie jest pewne. Siergiej Pikin, dyrektor rosyjskiego Funduszu Rozwoju Energetyki, uwa¿a, ¿e w przypadku wstrzymania realizacji projektu Gazprom i jego europejscy partnerzy bêd¹ musieli pogodziæ siê z „utopieniem" w Ba³tyku oko³o 5 mld euro, które ju¿ zainwestowali w gazoci¹g.

– Ale znacznie wa¿niejszy jest utracony przysz³y zysk z d³ugoterminowych kontraktów, równy dziesi¹tkom miliardów dolarów, które rosyjski monopolista (Gazprom – red.) mo¿e w przysz³oœci otrzymaæ przy wykorzystaniu pe³nej mocy Nord Stream 2 (55 mld m szeœc.) – dodaje w rozmowie z agencj¹ RIA Nowosti Konstantin Simonow, dyrektor Funduszu Bezpieczeñstwa Energetycznego w Moskwie.

Ekspert podkreœla, ¿e zysk z projektu mo¿e siêgn¹æ 10 mld dol. rocznie, czyli dwa razy wiêcej ni¿ koszty inwestycyjne i operacyjne ponoszone przez Gazprom.

Na zyski licz¹ te¿ Niemcy, których dwa koncerny – Wintershell i Uniper – wspó³finansuj¹ projekt po¿yczkami po 950 mln euro ka¿dy. W wypadku Niemiec zyski ma daæ rosyjski gaz kupowany tanio i odsprzedawany na rynkowych zasadach innym krajom. Same Niemcy mog¹ wykorzystaæ 30–50 proc. mocy gazoci¹gu, czyli 30–50 mld m szeœc. gazu. Reszta trafi na wolny rynek, czyni¹c z RFN najwiêkszy hub gazowy w UE.

Najwiêksza gospodarka Europy wci¹¿ nie ma terminali LNG, które umo¿liwiaj¹ ró¿nicowanie dostawców i form importowanego surowca. Gazprom to wykorzystuje. Zbudowa³ w Niemczech miêdzy gazoci¹gami NEL i JAGAL najwiêksze w tej czêœci Europy magazyny gazu Katharina. Wszystko to warte jest walki o Nord Stream 2.

Jak poinformowa³a „Rzeczpospolit¹" spó³ka Gazpromu – Nord Stream AG, operator dwóch istniej¹cych nitek gazoci¹gu pó³nocnego, w roku 2020 mimo wyhamowania gospodarek i lekkiej zimy, gazoci¹g przetransportowa³ do Niemiec rekordow¹ iloœæ rosyjskiego gazu: 59,2 mld m szeœc. (ca³a UE kupuje od Gazpromu ok. 170 mld m szeœc. gazu rocznie). – Jeœli Nord Stream 2 nie zadzia³a, Rosja bêdzie po prostu nadal korzystaæ z dotychczasowych tras – gazoci¹gu Nord Stream 1 i zdolnoœci przesy³owych gazu magistralami Ukrainy – mówi Simonow.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7