Poland

Księgowanie świadczeń wspólników na rzecz spółki osobowej

Adobe Stock

Wspólnicy spó³ek osobowych mog¹ – na podstawie zawartych umów – œwiadczyæ na rzecz tych spó³ek pracê, pod warunkiem jednak, ¿e praca ta nie polega na reprezentowaniu spó³ki, ani na prowadzeniu jej spraw. Mog¹ oni równie¿ udostêpniaæ spó³ce do u¿ywania sk³adniki swojego maj¹tku. Dzia³ania takie rodz¹ okreœlone konsekwencje podatkowe i bilansowe.

W ujêciu podatku dochodowego, nie uwa¿a siê za koszty podatkowe wartoœci w³asnej pracy podatników PIT (wspólników spó³ki osobowej bêd¹cych osobami fizycznymi) oraz ich ma³¿onków i ma³oletnich dzieci, a tak¿e ma³¿onków i ma³oletnich dzieci pozosta³ych wspólników. Kosztem uzyskania przychodów bêdzie jednak wynagrodzenie ma³¿onków i ma³oletnich dzieci podatników PIT oraz pozosta³ych wspólników tej spó³ki, nale¿ne ze stosunku s³u¿bowego, stosunku pracy, pracy nak³adczej, z tytu³u wykonywania us³ug na podstawie umów zlecenia lub o dzie³o, a tak¿e z tytu³u umowy o zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem lub kontraktu mened¿erskiego. Z kolei, u podatników CIT bêd¹cych wspólnikami spó³ki osobowej nie uwa¿a siê za koszty uzyskania przychodów wartoœci pracy w³asnej innych wspólników tej spó³ki bêd¹cych osobami fizycznymi, a tak¿e ich ma³¿onków i ma³oletnich dzieci, z tym ¿e kosztem podatkowym bêdzie jednak wynagrodzenie ma³¿onków i ma³oletnich dzieci wspólników tej spó³ki, nale¿ne z ww. tytu³ów (art. 2...

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December