Poland

Książę Harry: Wycofałem się przez toksyczną brytyjską prasę

Ksi¹¿ê Harry i Meghan Markle

AFP

Ksi¹¿ê Harrry w rozmowie z Jamesem Corden, gospodarzem programu "Late Late Show" powiedzia³, ¿e wraz z ¿on¹, Meghan, wycofa³ siê z brytyjskiego ¿ycia publicznego i obowi¹zków wynikaj¹cych z bycia cz³onkiem rodziny królewskiej z powodu "toksycznej brytyjskiej prasy", która "niszczy³a jego zdrowie psychiczne".

Przed przenosinami do Kalifornii para skar¿y³a siê na to, jak brytyjskie tabloidy traktowa³y Meghan Markle, ¿onê ksiêcia.

W rozmowie z Cordenem Harry stwierdzi³ te¿, ¿e jego ¿ycie "nadal jest s³u¿b¹ publiczn¹". - Gdziekolwiek bêdê (mieszka³), bêdzie tak samo - podkreœli³.

Harry zdradzi³ te¿, ¿e pierwszym s³owem, jakie powiedzia³ jego syn Archie by³o s³owo "krokodyl" oraz, ¿e jego babcia, królowa El¿bieta II podarowa³a mu na œwiêta Bo¿ego Narodzenia gofrownicê.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well