Poland

Książę Filip przeszedł operację serca

M¹¿ królowej El¿biety II, ksi¹¿ê Filip, przeszed³ pomyœlnie operacjê serca w londyñskim szpitalu i oczekuje siê, ¿e pozostanie tam przez kilka dni w celu odpoczynku i rekonwalescencji - oœwiadczy³ w komunikacie Pa³ac Buckingham.

Ksi¹¿ê Filip 16 lutego trafi³ do londyñskiego szpitala Edwarda VII, gdzie leczony by³ z powodu infekcji.

W ostatni poniedzia³ek ksiêcia przewieziono do specjalistycznego szpitala kardiologicznego œw. Bart³omieja.

Dziœ s³u¿by prasowe Pa³acu Buckingham poinformowa³y, ¿e ksi¹¿ê pomyœlnie przeszed³ operacjê serca. Pozostanie w szpitalu na kilka dni na rekonwalescencji.

Zarówno królowa El¿bieta, jak i ksi¹¿ê Filip zostali zaszczepieni na koronawirusa w styczniu tego roku, wiêc uwa¿a siê, ¿e infekcja mê¿a królowej nie ma nic wspólnego z Covid-19.

Ksi¹¿ê Filip, który w czerwcu tego roku koñczy 100 lat, odszed³ na emeryturê w 2017 roku i rzadko pojawia siê publicznie.

Filip, najd³u¿ej pe³ni¹cy obowi¹zki królewskiego ma³¿onka w historii Wielkiej Brytanii, poœlubi³ ówczesn¹ ksiê¿niczkê El¿bietê w 1947 roku. On i królowa maj¹ czworo dzieci, oœmioro wnuków i dziewiêcioro prawnuków.

Kilka dni temu, ju¿ przebywaj¹c w szpitalu,  poprosi³ do siebie najstarszego syna, ksiêcia Karola. Mia³ z nim rozmawiaæ o przysz³oœci rodziny królewskiej.

Football news:

Stories from Naguchev: how a loan was taken in his name, how Utkin wanted to give Roma's salary to the caretaker, how Bilan banned a gay scene with a Mexican
Pochettino on Mbappe: I will fight as hard as I can to keep him. PSG wants to keep both him and Neymar
Coach of Slavia pro ban Kudely: He was punished without having proof. I can't believe it. This precedent will play a huge role in the future
Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients