Poland

Książę Filip przeniesiony do prywatnego szpitala

99-letni m¹¿ królowej El¿biety II, ksi¹¿ê Filip, zosta³ w pi¹tek przeniesiony z powrotem do prywatnego londyñskiego szpitala po udanej operacji serca - poinformowa³ Pa³ac Buckingham.

W czwartek ksi¹¿ê Filip przeszed³ pomyœlnie operacjê serca w londyñskim szpitalu. M¹¿ królowej El¿biety II 16 lutego trafi³ do londyñskiego szpitala Edwarda VII, gdzie leczony by³ z powodu infekcji.

W pi¹tek lekarze podjêli decyzjê o przeniesieniu 99-letniego ksiêcia do prywatnego szpitala, do którego trafi³ prawie trzy tygodnie temu.

Ko³o po³udnia karetka NHS z przyciemnionymi szybami by³a widziana jak odje¿d¿a spod specjalistycznego szpitala kardiologicznego œw. Bart³omieja.

Zarówno królowa El¿bieta, jak i ksi¹¿ê Filip zostali zaszczepieni na koronawirusa w styczniu tego roku, wiêc uwa¿a siê, ¿e infekcja mê¿a królowej nie ma nic wspólnego z Covid-19.

Ksi¹¿ê Filip, który w czerwcu tego roku koñczy 100 lat, odszed³ na emeryturê w 2017 roku i rzadko pojawia siê publicznie.

Filip, najd³u¿ej pe³ni¹cy obowi¹zki królewskiego ma³¿onka w historii Wielkiej Brytanii, poœlubi³ ówczesn¹ ksiê¿niczkê El¿bietê w 1947 roku. On i królowa maj¹ czworo dzieci, oœmioro wnuków i dziewiêcioro prawnuków.

Kilka dni temu, ju¿ przebywaj¹c w szpitalu,  poprosi³ do siebie najstarszego syna, ksiêcia Karola. Mia³ z nim rozmawiaæ o przysz³oœci rodziny królewskiej.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well