Poland

Krzysztof Wielicki: nie nazywajmy tlenu dopingiem

O 17.00 (13.00 czasu polskiego) nepalski zespó³ z³o¿ony z dziesiêciu Szerpów dokona³ pierwszego w historii zimowego wejœcia na K2 (8611 m). By³ to ostatni niezdobyty zim¹ oœmiotysiêcznik. W ataku szczytowym wziê³o udzia³ dziesiêciu wspinaczy: Nirmal Purja, Gelje Sherpa, Mingma David Sherpa, Mingma G, Sona Sherpa, Mingma Tenzi Sherpa, Pem Chhiri Sherpa, Dawa Temba Sherpa, Kili Pemba Sherpa oraz Dawa Tenjing Sherpa.

– Dobrze, ¿e Nepalczycy weszli, styl jest mniej wa¿ny. O sukcesie zadecydowa³o miêdzy innymi to, ¿e ruszyli du¿¹ grup¹. Mieli te¿ okno pogodowe, ale ich si³a, szybkoœæ i w³aœnie dzia³anie w grupie na pewno pomog³y zrealizowaæ cel. Jak siê idzie w dziesiêæ osób, to jest ³atwiej psychicznie i fizycznie. Œwietnie to wszystko zagra³o. Mówimy o doœwiadczonych ludziach, którzy maj¹ za sob¹ wiele wejœæ. Nale¿a³o im siê – komentuje w rozmowie z Onetem  KrzysztofWielicki.

Wokó³ osi¹gniêcia Szerpów nie brakuje kontrowersji, bowiem korzystali oni z tlenu. – Wiadomo by³o, ¿e na K2 zim¹ da siê wejœæ z tlenem. Dla mnie prawdziwe pytanie brzmi: Czy? Kiedy i komu uda siê wejœæ na ten szczyt bez dopingu? - napisa³ na Twitterze Adam Bielecki.

Wielicki przestrzega jednak przed takim myœleniem.

– Ja nie zamierzam deprecjonowaæ osi¹gniêcia Nepalczyków. Byæ mo¿e tlen im pomóg³, ale weszli. Niech Adam Bielecki czy Denis Urubko próbuj¹ wchodziæ bez tlenu i niech udowodni¹, ¿e s¹ lepsi. To proste. Niech inni poprawiaj¹ styl, przecie¿ zosta³a taka mo¿liwoœæ. Uwa¿am, ¿e nie ma siê co z¿ymaæ na Nepalczyków z powodu wspomnianego tlenu. Zamiast ich krytykowaæ, inni himalaiœci powinni mówiæ: ja teraz zrobiê to lepiej. Dlatego nie rozumiem pewnych dyskusji wokó³ osi¹gniêcia Nepalczyków, s¹ po prostu niepotrzebne. Myœmy te¿ z Leszkiem Cichym na Mount Everest u¿ywali tlenu na ostatnim etapie. A potem ktoœ jeszcze wszed³ bez tlenu. Moim zdaniem przy wejœciach powinna byæ rubryka "styl" i tam mo¿na by³oby opisaæ, kiedy ktoœ zaczyna³, w jak du¿ej grupie i czy z tlenem – mówi legendarny polski himalaista.

– G³osy o dopingu s¹ przesadzone, to s³owo kojarzy siê z "chemi¹" i jakimiœ niedozwolonymi œrodkami aplikowanymi do organizmu. A tutaj u¿ywa siê tlenu, bo jest rozrzedzone powietrze. Tlen to nie doping, tylko pewne u³atwienie. Jeœli chodzi o nasze plany wyruszenia na K2, na razie trudno cokolwiek powiedzieæ. Musimy odczekaæ i trochê nabraæ dystansu – koñczy Wielicki.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar