Poland

Krzysztof Śmiszek: Szymon Hołownia to tęczowy polityk

Krzysztof Œmiszek

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Niespójnoœæ bêdzie wychodzi³a i szwy bêd¹ trzeszczeæ - powiedzia³ Krzysztof Œmiszek z Lewicy, komentuj¹c transfery do Polski 2050 Szymona Ho³owni.

W poniedzia³ek, zgodnie z zapowiedziami mediów, niezale¿ny senator Jacek Bury do³¹czy³ do Ruchu Polska 2050. Uzasadniaj¹c swoje przejœcie Bury mówi³, ¿e nawi¹zuje wspó³pracê z ugrupowaniem Szymona Ho³owni, ale na razie postanowi³ pozostaæ senatorem niezale¿nym. Wed³ug nieoficjalnych wci¹¿ doniesieñ w œrodê do Polski 2050 ma te¿ do³¹czyæ Joanna Mucha, dotychczas pos³anka Koalicji Obywatelskiej.

- Oczywiœcie, to jest polityka, ale swoistego rodzaju k³usownictwo równie¿ - powiedzia³ Krzysztof Œmiszek, komentuj¹c w Radiu Wroc³aw „transfery” Ho³owni.

- Jeœli chodzi o do³¹czanie kolejnych osób do projektu Szymona Ho³owni, to mamy u niego zadeklarowan¹ socjalistkê - Hannê Gill-Pi¹tek, która na lewicy by³a na lewym skrzydle. Do tego projektu do³¹czy³ turbolibera³ z lat 90. Mamy radnych PiS-u, wiêc jeœli o kimkolwiek mamy powiedzieæ, ¿e jest têczowym politykiem, to w³aœnie jest to Szymon Ho³ownia. Taka têczowa reprezentacja - od skrajnego lewa do skrajnego prawa. No, jeszcze brakuje tam pos³ów Konfederacji - mówi³ pose³ Lewicy.

Zdanie Œmiszka w partii Ho³owni „bêdzie wychodzi³a niespójnoœæ i szwy bêd¹ trzeszczeæ”. - Jeœli nie ma wspólnych wartoœci, a mówi siê ogólniki, o tym, ¿e skoro zgadzaj¹ siê w 90 proc., to mog¹ razem pracowaæ, to na d³u¿sz¹ metê po prostu politycznie nie wypala - oceni³.

- Uwa¿am, ¿e w polityce trzeba byæ spójnym i trzeba umieæ broniæ swoich wartoœci. Kluby, które powstaj¹ w Sejmie, powinny mieæ wspólne wartoœci. Jakie wspólne wartoœci ma socjalistka z turbolibera³em? Zreszt¹ ju¿ widaæ, ¿e panowie siê k³óc¹ - doda³ Œmiszek, nawi¹zuj¹c do polemiki Ho³owni z Burym na temat programu 500 plus.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)