Poland

Krytyczna sytuacja hoteli. Od 25 lat nie było tak źle

Warszawa

Bloomberg

W ocenie hotelarzy, ubieg³y rok by³ dla bran¿y najgorszym w ostatnim æwieræwieczu.

Ponad po³owa (55 proc.) hoteli odnotowa³a œredni¹ frekwencjê na poziomie poni¿ej 30 proc., a wiêc poni¿ej progu rentownoœci. Tylko jedna pi¹ta mia³a ob³o¿enie powy¿ej 40 proc. Przesz³o po³owa odnotowa³a spadek liczby sprzedanych noclegów o wiêcej ni¿ 50 proc.

W lutym i marcu liczba zamkniêtych hoteli spadnie poni¿ej 10 proc. W grudniu zamkniêty by³ co pi¹ty. Jednak skala rezerwacji pozostaje znikoma – w 92 proc. hoteli lutowe rezerwacje nie przekraczaj¹ jednej dziesi¹tej oferowanych miejsc. Prawie po³owa nie ma ¿adnych zg³oszeñ. Podobnie ma byæ w marcu.

84 proc. ankietowanych hoteli ma lub bêdzie mia³o w najbli¿szym czasie trudnoœci z utrzymaniem p³ynnoœci finansowej. 84 proc. hoteli nie przewiduje zysku z dzia³alnoœci operacyjnej wczeœniej ni¿ na koniec przysz³ego roku – wynika z najnowszego badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Sytuacja hoteli w Polsce stale siê pogarsza. Wed³ug bran¿owego serwisu e-hotelarz.pl, Polska ma obecnie najbardziej restrykcyjne obostrzenia dotycz¹ce dzia³ania hoteli w ca³ej Europie. Choæ praktycznie we wszystkich krajach obowi¹zuj¹ restrykcje dotycz¹ce korzystania z hoteli w celach turystycznych, jedynie w Polsce wprowadzono niemal ca³kowity zakaz korzystania z hoteli. Do koñca stycznia nocowaæ mog¹ w nich jedynie medycy i przedstawiciele kilkunastu zawodów w konkretnych ustalonych celach. - Nie mo¿na udzieliæ noclegu osobom w przypadku ró¿nych zdarzeñ losowych, np. tym których samochód siê zepsu³, lub którzy mieli kolizjê drogow¹ – informuje e-hotelarz.pl

W grudniu ub. roku liczba zamkniêtych hoteli wzros³a do jednej pi¹tej. Wœród otwartych obiektów 84 proc. odnotowa³o œredni¹ frekwencjê poni¿ej 20 proc., z czego a¿ 62 proc. poni¿ej 10 proc. Przy tym bardzo niskie ob³o¿enie mi³y zarówno hotele miejskie jak i pobytowe w regionach turystycznych.

Z ankiety IGHP wynika, ¿e w styczniu przesz³o po³owa hoteli planuje pozostaæ zamkniêta. 86 proc. hoteli utrzymuje, ¿e dla utrzymania p³ynnoœci finansowej w pierwszym kwartale jest im niezbêdna pomoc finansow¹ rz¹du.

Bran¿a ocenia, ¿e zamkniêcie ca³ego sezonu zimowego przyniesie jej stratê 3,5 mld z³. W tym 1 mld z³ bêdzie strat¹ zimowego sezonu, który co roku daje zarobiæ na pokrycie kosztów w s³abszych miesi¹cach i realizacjê inwestycji. Do tej pory brak realnego wsparcia z powodu dotychczasowych obostrzeñ ju¿ skutkowa³ zlikwidowaniem w hotelach oko³o 80 tysiêcy miejsc pracy. Doliczaj¹c zwolnienia w firmach wspó³pracuj¹cych z hotelami (od sprz¹tania po obs³ugê aparatury do organizacji konferencji), pracê mog³o straciæ nawet 150 tys. osób.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)