Poland

Kryptowaluty, piramidy, weksle inwestycyjne. UOKiK ostrzega

Konsumenci

Adobe Stock

UOKiK ostrzega przed ofertami inwestycji obiecuj¹cych szybki, ³atwy i wysoki zysk bez ryzyka. Mog¹ okazaæ siê oszustwem. W sprawie 16 projektów inwestycyjnych, takich jak portfele kryptowalut, weksle inwestycyjne czy oferta zysków z legalizacji marihuany, UOKiK zawiadomi³ prokuraturê.

Oszuœci i naci¹gacze wykorzystuj¹ fakt, ¿e wobec ogromnego spadku op³acalnoœci lokat bankowych czy obligacji skarbowych, ludzie szukaj¹ mo¿liwoœci osi¹gniêcia zysku z ró¿nych inwestycji alternatywnych, np.  w nietypowe dobra czy projekty. Wielu z nich obiecuje zarobek zwi¹zany g³ównie z wprowadzeniem do projektu kolejnych osób, co ma cechy systemu promocyjnego typu piramida.

Piramida finansowa jako model dzia³alnoœci biznesowej jest kwalifikowana jako przestêpstwo oszustwa (art. 286 Kodeksu karnego) odbywaj¹ce siê w zorganizowany sposób. Walka z nim nale¿y do organów œcigania. Natomiast Prezes UOKiK mo¿e siê zaj¹æ systemem promocyjnym typu piramida, który odnosi siê do budowania sieci sprzeda¿y. Konsument jest namawiany do udzia³u w "projekcie" w zamian za obietnicê wynagrodzenia lub innych korzyœci, które s¹ uzale¿nione przede wszystkim od wprowadzenia kolejnych osób. Organizowanie, prowadzenie i propagowanie takich systemów jest prawnie zakazane jako nieuczciwa praktyka rynkowa. Prezes UOKiK mo¿e za to na³o¿yæ karê do 10 proc. rocznych obrotów przedsiêbiorcy.

Jeœli przedsiêbiorca pobiera wp³aty, ale nie ma zamiaru wyp³acaæ obiecanych zysków, to mamy do czynienia z oszustem, którym powinny siê zaj¹æ organy œcigania. Czêsto jest to fa³szywa platforma lub np. gie³da rynku forex. Prokuraturê nale¿y powiadomiæ o wy³udzaniu danych do logowania czy przejmowaniu kontroli nad kontem bankowym. Czêsto tego typu projekty wymagaj¹ od konsumentów wp³aty wstêpnej, a nastêpnie wyp³atê z inwestycji warunkuj¹ dokonaniem kolejnych wp³at. Natomiast jeœli np. przedsiêbiorca wprowadza konsumentów w b³¹d co do szczegó³ów oferty, zataja informacje o ryzyku - to sprawa dla Prezesa UOKiK.

W ci¹gu ostatnich oœmiu miesiêcy Prezes UOKiK przekaza³ prokuraturze 12 informacji o 16 tzw. projektach inwestycyjnych, które mog¹ naruszaæ przepisy prawa karnego. Wobec czêœci z nich Urz¹d prowadzi postêpowania w ramach swoich kompetencji. Wiêkszoœæ organizatorów tych projektów ma siedzibê poza UE, co oznacza, ¿e odzyskanie zainwestowanych pieniêdzy mo¿e okazaæ siê bardzo trudne.

- Wiele ze zg³oszonych do prokuratury modeli biznesowych bazuje na coraz wiêkszej popularnoœci kryptowalut. S¹ one wykorzystywane w tworzeniu oszustw, tzw. piramid finansowych i innych nieuczciwych systemów. Przy inwestowaniu w systemy oparte na kryptoaktywach trzeba siê równie¿ liczyæ z mo¿liwoœci¹ utraty œrodków z powodu kradzie¿y wirtualnej, a tak¿e z ryzykami zwi¹zanymi z du¿ymi, spekulacyjnymi zmianami cen, brakiem powszechnej akceptowalnoœci i wykorzystaniem w dzia³aniach przestêpczych, m.in. w procederze prania pieniêdzy – ostrzega Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

UOKiK radzi uwa¿aæ na nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:

 1. Platforma internetowa cloudtokenwallet.com za³o¿ona przez spó³kê CLOUD TECHNOLOGY & INVESTMENTS PTY LTD z Australii. Cloud Token to mobilna aplikacja bêd¹ca tzw. portfelem kryptowalut, którego twórcy obiecuj¹ 6-12 proc. zysku w ci¹gu miesi¹ca za przechowywanie kryptowalut i dodatkowe przychody za polecenie systemu znajomym. Sprawê bada Wydzia³ d/w z Cyberprzestêpczoœci¹ Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Okrêgowej w Poznaniu (sygn. PO III Ds.6.2021). Prezes UOKiK powadzi w tej sprawie postêpowanie wyjaœniaj¹ce.
 2. Paraiba - projekt inwestycyjny spó³ki Unique Private Bank Limited z Komorów. Z informacji dostêpnej na stronie: paraiba.world wynika, ¿e spó³ka zajmuje siê handlem kryptowalutami i walutami oraz arbitra¿em. Konsumenci wp³acaj¹ depozyt - minimum 25 dolarów i obiecuje im siê dochody zwi¹zane z polecaniem nowych u¿ytkowników. UOKiK powadzi postêpowanie wyjaœniaj¹ce w tej sprawie.
 3. Platformy tradingowe Forex: MarketPluse, Finantiko (strona ju¿ nieaktywna), Marginelite, OctagonTrade. Mieliœmy sygna³, ¿e konsument zadzwoni³ na numer podany na stronie MarketPluse, namówiono go na wp³atê 250 dolarów, która mia³a byæ inwestowana, a nastêpnie proponowano zasilenie konta o kolejne wp³aty. Odmówi³ i za¿¹da³ wyp³aty pieniêdzy, ale nie uda³o mu siê ich odzyskaæ. Dzia³aniami Marginelite zajmuj¹ siê Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdañskim (PR Ds.178.2021) oraz Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy (PR Ds.471.2021).
 4. Fundusz Hipoteczny Yanok z siedzib¹ w Krakowie, który wystawia tzw. weksle inwestycyjne. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wyda³ ostrze¿enie w tej sprawie i postawi³ spó³ce zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Ponadto w¹tpliwoœci budzi nieodzyskiwanie nale¿noœci od po¿yczkobiorców, co mo¿e prowadziæ do tego, ¿e konsumenci strac¹ zainwestowane pieni¹dze. Œledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okrêgowa w Krakowie. Prezes UOKiK zawiadomi³ tak¿e Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 5. Platforma inwestycyjna https://fomo5k.io jest zarejestrowana przez spó³kê Domains By Proxy LLC z USA. To projekt oparty na technologii blockchain, który ma umo¿liwiaæ spo³ecznoœci zarobienie w ci¹gu 100 dni do 5000 jednostek kryptowaluty ethereum (ETH) (ponad 1,2 mln dolarów) przy zainwestowaniu 0,1 ETH. Œrodki pochodz¹ od nowych u¿ytkowników, co mo¿e wskazywaæ na elementy systemu promocyjnego typu piramida. Prokuratura Okrêgowa w Gdañsku wszczê³a dochodzenie (sygn. PO II Ds. 69.2020).
 6. Platforma tradingowa https://torque.asia/ to projekt zorganizowany przez Torque Group Holdings Limited z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Ma zapewniaæ zysk na poziomie 0,15–0,45 proc. dziennie. Aby rozpocz¹æ inwestycjê nale¿y kupiæ tokeny TORQ, którymi nie mo¿na obracaæ na ¿adnej gie³dzie kryptowalut. Maj¹ byæ one póŸniej wymieniane na kryptowalutê ETH. Minimalna kwota inwestycji to 1 ETH (ok. 6 tys. z³ wg ceny z 3 lutego 2021), a maksymalna - 1000 ETH. U¿ytkownicy maj¹ prowizjê od produktów zakupionych przez nowe, polecone osoby. Sprawie przygl¹da siê Wydzia³ d/w z Cyberprzestêpczoœci¹ Komendy Wojewódzkiej Policji we Wroc³awiu, a nadzoruje Prokuratura Rejonowa dla Wroc³awia Krzyki - Wschód we Wroc³awiu (sygn. PR I Ds.1537.2020).
 7. Platforma internetowa https://globalmaxis.com zorganizowana przez spó³kê SystemDevCorporate LLC zlokalizowan¹ na Saint Vincent i Grenadynach polega na inwestycjach na rynku Forex. Z informacji przekazywanych przez konsumentów wynika, ¿e przedsiêbiorca mo¿e nielegalne pozyskiwaæ takie dane, jak numery kart p³atniczych. Niewykluczone jest te¿ m.in. nêkanie konsumentów i podszywanie siê pod inn¹ osobê w celu wyrz¹dzenia szkody maj¹tkowej.
 8. Platforma https://weedprofitsystem.com spó³ki SystemDevCorporate LLC z Saint Vincent i Grenadyn. Organizatorzy platformy obiecuj¹ wysoki zysk w zwi¹zku z legalizacj¹ marihuany w Kanadzie. Sprawê prowadzi Prokuratura Okrêgowa w Bydgoszczy (sygn. PO I Ds. 86.2020).
 9. Platforma https://advertisexchange.com/ zarejestrowana przez Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider z Niderlandów. U¿ytkownik – oprócz reklamowania swojej dzia³alnoœci np. blogów - mo¿e uzyskaæ dochód z tytu³u poleceñ innym osobom. Dzia³ania prowadzi Prokuratura Okrêgowa w Bydgoszczy (sygn. PO I Ds. 85.2020).
 10. Platforma yourfitway.com to projekt prowadzony przez Your Fit Way Network OÜ z Estonii oraz YOUR FIT WAY LTD z Wielkiej Brytanii. Aplikacja mobilna zachêcaj¹ca do robienia 10 tys. kroków dziennie umo¿liwia te¿ zarabianie m.in. 25 proc. od ka¿dej wp³aty osoby bezpoœrednio poleconej. Miesiêczny abonament za aplikacjê to 10 dolarów. U¿ytkownik platformy, po zakupie odpowiedniej licencji w wysokoœci: 100, 1000 lub 2500 dolarów mo¿e staæ siê partnerem afiliacyjnym i tworzyæ strukturê, która ma mu zapewniæ pasywny dochód. Sprawê bada Prokuratura Rejonowa Gdañsk – Œródmieœcie w Gdañsku (sygn. PR I Ds. 3905.2020). Tak¿e UOKiK powadzi postêpowanie wyjaœniaj¹ce.
 11. Serwis https://www.incruises.com jest prowadzony przez INCRUISES INTERNATIONAL LLC z USA i polega na wp³acaniu przez u¿ytkownika co miesi¹c 100 dolarów na wycieczkê ekskluzywnym statkiem. Tyle samo ma dop³acaæ organizator. Po roku u¿ytkownik mo¿e przeznaczyæ 60 proc. zgromadzonej kwoty na rejs, po 2 latach – 70 proc., a po 5 latach – 100 proc. Oprócz tego mo¿na uzyskaæ dochód z tytu³u poleceñ innym u¿ytkownikom, którzy dokonywali zakupów. Oprócz zawiadomienia prokuratury Prezes UOKiK prowadzi postêpowanie wyjaœniaj¹ce.
 12. Projekt inwestycyjny https://value.one zorganizowany przez Value Company OÜ z Estonii. Podmiot przeprowadzi³ zbiórkê funduszy w ramach emisji tokenów VCO (Token Value) podczas Security Token Offering, projekt mia³ dawaæ wysoki procent zysku. Do UOKiK trafi³ sygna³ od konsumenta, który kupi³ 500 tokenów za ok. 20 tys. z³, a potem straci³ kontakt z firm¹.

Rady dla konsumentów:

 • Nie wierz w szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka!
 • Dok³adnie sprawdzaj oferty, szczególnie uwa¿aj na wszelkiego rodzaju „nowoœci”, zw³aszcza te pochodz¹ce od nieznanych ci osób czy organizacji.
 • Nie ufaj nieznanym ci osobom, które w internecie publikuj¹ filmiki z podró¿y, pokazuj¹ w jak wspania³ych domach mieszkaj¹, ujawniaj¹ wydruki z kont bankowych wskazuj¹c, ile pieniêdzy zarobili w prosty sposób i bez ryzyka. To mog¹ byæ tzw. „naganiacze”, którzy czerpi¹ zyski z namawiania do inwestowania w ró¿nego rodzaju projekty.
 • Nie ufaj reklamom w mediach spo³ecznoœciowych - czasem s¹ powi¹zane z odp³atnymi us³ugami i zapraszaniem znajomych do projektów bêd¹cych systemami promocyjnymi typu piramida.
 • Rzetelny sprzedawca podaje na stronie internetowej dane swojej firmy ? jeœli ich tam nie ma, nie ufaj mu. Zwróæ uwagê, gdzie firma ma siedzibê. Jeœli jest zarejestrowana poza UE, trudno bêdzie dochodziæ od niej roszczeñ.
 • SprawdŸ, czy firma nie znajduje siê na liœcie ostrze¿eñ publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.
 • Czytaj dokumenty, które podpisujesz. Powinny byæ sporz¹dzone w jêzyku polskim. Zwracaj uwagê na b³êdy jêzykowe. Jeœli czegoœ nie rozumiesz, nie zawieraj umowy.
 • Nie ulegaj presji dokonania natychmiastowych przelewów, zw³aszcza na nieznane konta.
 • Daj sobie czas na decyzjê ? jeœli ktoœ ka¿e ci j¹ podj¹æ natychmiast, bo okazja siê nie powtórzy, najprawdopodobniej chce ciê oszukaæ.
 • Nie udostêpniaj swoich danych osobowych ani w ¿adnym wypadku danych do logowania w banku nieznanym osobom.
 • Nie wgrywaj oprogramowania i nie œci¹gaj aplikacji pochodz¹cych z nieznanych Ÿróde³ –w ten sposób ktoœ mo¿e przej¹æ kontrolê nad twoim komputerem lub smartfonem.
 • Jeœli podejrzewasz oszustwo, zg³oœ sprawê policji.

Football news:

Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents