Poland

Krwawa niedziela w Birmie. Zginęło 18 demonstrantów

Co najmniej 18 osób zginê³o, gdy birmañska policja otworzy³a ogieñ do uczestników demonstracji przeciw wojskowemu zamachowi stanu.

W Birmie (Mjanmie) od 1 lutego trwaj¹ protesty uliczne wywo³ane przejêciem w³adzy w kraju przez wojsko i aresztowaniem przywódczyni Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD) - laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi.

Niedziela to najkrwawszy dzieñ protestów. Birmañska policja u¿y³a przeciw demonstrantom broni palnej. Jak poda³o biuro wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw cz³owieka, zginê³o co najmniej 18 osób.

Czytaj tak¿e:
Birma: Pierwsza ofiara œmiertelna protestów przeciw juncie

Rano przeciw demonstracji w mieœcie Rangun wspierane przez wojsko si³y policyjne u¿y³y granatów hukowych i gazu ³zawi¹cego, a gdy próby rozproszenia t³umu siê nie powiod³y, funkcjonariusze otworzyli ogieñ, u¿ywaj¹c ostrej amunicji. Jak przekaza³ pragn¹cy zachowaæ anonimowoœæ lekarz, zmar³ mê¿czyzna, który zosta³ postrzelony w klatkê piersiow¹. Drug¹ ofiar¹ jest nauczycielka, która zosta³a ciê¿ko ranna, gdy policja strzela³a pociskami z gazem ³zawi¹cym. W czasie rozpêdzania demonstracji w Rangun kilka kolejnych osób odnios³o obra¿enia.

"Policja i wojsko doprowadzi³y do konfrontacji z pokojowymi demonstracjami (...). Wed³ug wiarygodnych informacji otrzymanych przez biuro komisarza ds. praw cz³owieka, zginê³o co najmniej 18 osób, a ponad 30 odnios³o obra¿enia" - przekaza³o ONZ.

Miejscowy polityk Kyaw Min Htike powiedzia³ agencji Reutera, ¿e w po³o¿onym na po³udniu Birmy mieœcie Tawe zginê³y trzy osoby. W Mandalaj podczas akcji policji przeciw demonstrantom zginê³y najpierw dwie osoby, a póŸniej kolejna, kobieta. "Zgon potwierdzi³ zespó³ medyczny. Kobieta zosta³a postrzelona w g³owê" - powiedzia³ Sai Tun, mieszkaniec miasta.

Dowiedz siê wiêcej:


Policja zarzuca Aung San Suu Kyi posiadanie walkie-talkie

Policja i rzecznik rady wojskowej nie odpowiedzieli na proœby Reutera o ustosunkowanie siê do sprawy.

Protesty przeciw juncie rozpêdzono tak¿e w innych miastach w Birmie, m.in. Lasho, Myeik i Ba-an.

W ubieg³ym tygodniu stoj¹cy na czele wojskowego rz¹du gen. Min Aung Hlaing zapewnia³, ¿e reaguj¹c na protesty w³adze staraj¹ siê u¿ywaæ minimalnych œrodków przymusu bezpoœredniego.

Od pocz¹tku protestów zginê³o 21 uczestników demonstracji.

Pañstwowa telewizja przekaza³a, ¿e w czasie sobotniej akcji przeciw demonstrantom zatrzymano 470 osób. Liczba aresztowanych w niedzielê nie jest znana.

Manifestanci, którzy od 1 lutego codziennie wychodz¹ na ulice najwiêkszych miast Birmy, domagaj¹ siê uwolnienia Aung San Suu Kyi. Zosta³a ona zatrzymana przez ¿o³nierzy wraz z kilkuset innymi cywilami (w tym prezydentem Win Myintem), a jest powszechnie uwa¿ana za najwa¿niejszego polityka kraju i przywódczyniê opozycji wobec wojskowych.

Brygadier Zaw Min Tun (formalnie bêd¹cy rzecznikiem powo³anej przez wojsko Rady Zarz¹dzania Pañstwem) poinformowa³, ¿e Aung San Suu Kyi zosta³y postawione zarzuty o ³amanie przepisów antyepidemiologicznych. Grozi za to do trzech lat wiêzienia, ale zgodnie z nowymi prawami wprowadzonymi przez genera³ów mo¿e byæ bezterminowo przetrzymywana w areszcie w oczekiwaniu na proces.

Tu¿ po zamachu armia oskar¿y³a j¹ o nielegalne posiadanie „zagranicznego walkie-talkie".

Wojsko zarzuca rz¹dz¹cej krajem Narodowej Ligi na rzecz Demokracji sfa³szowanie wyborów z listopada, w których NLD zdoby³a 83 proc. g³osów. Wed³ug przedstawicieli armii w czasie wyborów dosz³o do 10,5 mln przypadków nieprawid³owoœci.

Po aresztowaniu Aung San Suu Kyi armia przekaza³a w³adzê g³ównodowodz¹cemu, gen. Min Aung Hlaingowi. W kraju wprowadzono stan wyj¹tkowy, który ma trwaæ rok.

Min Aung Hlaing obiecuje Birmañczykom wolne i uczciwe wybory i przekazanie w³adzy zwyciêskiej w nich partii.

Football news:

Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents