Poland

Kroi się spór o odbieranie pomocy z tarczy finansowej

Biznes

Adobe Stock

Rz¹d i PFR zapowiadaj¹, ¿e bêd¹ odbieraæ pomoc z tarczy finansowej przedsiêbiorcom, którzy wbrew zakazom covidowym uruchomi¹ swoje firmy. Prawnicy: To mo¿e byæ bezprawne.

W ca³ym kraju, ale najmocniej na po³udniu, narastaj¹ protesty przedsiêbiorców przeciwko na³o¿onym przez rz¹d obostrzeniom. Utrzymuj¹cy siê lockdown w wielu bran¿ach i brak wsparcia ze strony rz¹du pog³êbia z³oœæ i frustracjê. Przedsiêbiorcy mówi¹, ¿e nie maj¹ ju¿ pieniêdzy i nie staæ ich na to, by d³u¿ej siedzieæ bezczynnie w domach. Czêœæ z nich zapowiada uruchomienie swoich hoteli, pensjonatów czy restauracji wbrew zakazom rz¹du. Powo³uj¹ siê przy tym na opinie prawników, ale te¿ pierwsze wyroki s¹dów, które stwierdzaj¹, ¿e rz¹d wprowadza obostrzenia z naruszeniem prawa, bo za pomoc¹ rozporz¹dzeñ.

Pierwsze przypadki uruchomienia biznesów ju¿ s¹. W sobotê mocnym echem odbi³o siê otwarcie w Bukowinie Tatrzañskiej jednej z restauracji sygnowanej nazwiskiem Magdy Gessler. Na miejscu pojawi³y siê t³umy goœci, ale te¿ policja i sanepid. Sama restauratorka odciê³a siê od tej decyzji mówi¹c, ¿e nale¿y ona do w³aœciciela lokalu.

Czytaj tak¿e: Ruszy³y wnioski o subwencje z PFR 2.0. Pieni¹dze w dwa dni

Tymczasem w pi¹tek Polski Fundusz Rozwoju uruchomi³ tarczê finansow¹ 2.0. W odró¿nieniu od wiosennej pierwszej tarczy skierowanej do wszystkich firm, które odnotowa³y znaczny spadek przychodów w zwi¹zku z kryzysem spowodowanym przez koronawirusa pandemi¹, nowa tarcza adresowana jest do firm z 45 bran¿, które zdaniem rz¹du najmocniej odczuwaj¹ drug¹ falê pandemii. Mikro, ma³e i œrednie firmy mog¹ liczyæ na 13 mld z³ nowej pomocy.

Jednoczeœnie Pawe³ Borys, prezes PFR, a wczeœniej wicepremier Jaros³aw Gowin, zapowiedzieli, ¿e firmy, które z³ami¹ na³o¿one na nie obostrzenia i uruchomi¹ dzia³alnoœæ, strac¹ prawo do pomocy z tarczy. Nawet jeœli PFR w najbli¿szych dniach przyznana pomoc, ale potem PFR dowie siê, ¿e firma z³ama³a zakaz, wyst¹pi o jej zwrot. Pawe³ Borys powo³a³ siê tu na zapis regulaminu tarczy.

Prawnicy krêc¹ na to g³owami.

- Wiêkszoœæ rz¹dz¹ca w pe³ni œwiadomie korzysta z niew³aœciwych narzêdzi prawnych w celu przeciwdzia³ania skutkom pandemii. W przesz³o 50 kolejnych rozporz¹dzeniach rady ministrów, a wczeœniej ministra zdrowia, wprowadzono obostrzenia ra¿¹co sprzeczne z konstytucj¹ – mówi „Rzeczpospolitej” Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju. I t³umaczy, ¿e w sytuacji, w której w³adza uzna³a, ¿e nie ma podstaw do wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej, rz¹dowym rozporz¹dzeniem nie mo¿na ingerowaæ w istotê konstytucyjnych praw i wolnoœci cz³owieka, gdy¿ mo¿e mieæ to miejsce jedynie na mocy ustawy, a nie aktu ni¿szego rzêdu. - Proceder ten dostrzeg³y s¹dy, które masowo uchylaj¹ mandaty lub kary pieniê¿ne nak³adane na sanepid za rzekome naruszenie m.in. zakazu przemieszczania siê, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej czy zasad organizacji zgromadzeñ – zwraca uwagê Patryk Wachowiec. - W tym kontekœcie zapowiedŸ odbierania œrodków przyznanych w ramach kolejnych "tarcz" oceniam jako zniechêcenie przedsiêbiorców do korzystania przez nich z zagwarantowanej w konstytucji wolnoœci gospodarczej, bêd¹cej podstaw¹ ustroju pañstwa. Jak stanowi art. 22 konstytucji, ograniczenie tej wolnoœci jest dopuszczalne "tylko w drodze ustawy" - dodaje. Zwraca przy tym uwagê na potwierdzaj¹cy takie stanowisko g³oœny wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Opolu z paŸdziernika 2020 r. - W sytuacji, w której s¹d uchyla mandat na³o¿ony przez policjê lub stwierdza niewa¿noœæ kary pieniê¿nej na³o¿onej przez sanepid, do naruszenia obostrzeñ nigdy nie dosz³o. Nie ma zatem podstaw do odmowy wyp³aty œrodków przez PFR. Skoro przedsiêbiorca dysponuje orzeczeniem stwierdzaj¹cym, ¿e nie naruszy³ on rz¹dowych nakazów lub zakazów, gdy¿ zosta³y one wydane niezgodnie z prawem, PFR nie mo¿e odmówiæ mu wyp³aty œwiadczenia. W przeciwnym razie sam PFR stawia³by siê ponad s¹dem – stwierdza Patryk Wachowiec.

Zdaniem adwokata Krzysztofa £awrynowicza, zapowiedzi wicepremiera i prezesa PFR s¹ swoist¹ bia³¹ flag¹ albowiem nie maj¹c argumentów merytorycznych odwo³uj¹ siê do argumentu si³y. - Przedsiêbiorcy dotkniêci takimi szykanami powinni siê odwo³ywaæ do s¹dów – mówi Krzysztof £awrynowicz. Jego zdaniem jednak decyzja o dzia³aniu wbrew ograniczeniom powinna byæ podjêta indywidualnie po przeanalizowaniu skutków, bo odmowa przyznania wsparcia z tarczy wywo³uje skutek od razu - brak pieniêdzy na koncie,  a na orzeczenie s¹du trzeba bêdzie poczekaæ. - Czasami przedsiêbiorcy nie maj¹ wyjœcia, s¹ postawieniu pod œcian¹, nie maj¹ œrodków do ¿ycia i nad tym politycy powinni siê pochyliæ, a nie formu³owaæ groŸby – mówi Krzysztof £awrynowicz. 

- Wszystko rozbija siê o punkt wyjœcia, czyli legalnoœæ nak³adania ograniczeñ w drodze rozporz¹dzenia. Jeœli te rozporz¹dzenia s¹ wadliwe prawnie, a na to wskazuj¹, na razie nieprawomocne, wyroki s¹dów, to nak³adane za ich z³amanie kary, w tym odmowa pomocy z tarczy, s¹ nieuzasadnione – mówi Micha³ Borowski, ekspert prawny Business Centre Club.

Na ryzyko zwi¹zane z podjêciem decyzji o uruchomieniu biznesu wbrew na³o¿onym zakazom zwraca uwagê adwokat Cezary Cieñkowski. - W trakcie sk³adania wniosków trzeba z³o¿yæ oœwiadczenie, ¿e nie naruszy³o siê zakazów i nakazów i oœwiadczenie to sk³adane jest pod groŸb¹ odpowiedzialnoœci karnej. W praktyce oznacza to wiêc, ¿e je¿eli s¹d uzna, ¿e wprowadzone rozporz¹dzeniem zakazy i nakazy s¹ zgodne z prawem, to z³o¿enie takiego oœwiadczenia przez przedsiêbiorcê równoznaczne bêdzie z pope³nieniem przestêpstwa. Co wiêcej, mo¿e nawet dojœæ do sytuacji, w której s¹d cywilny uzna, ¿e zakaz by³ wprowadzony niezgodnie z prawem, a s¹d karny, w sprawie o z³o¿enie fa³szywego oœwiadczenia, wrêcz odwrotnie – mówi adwokat.

Football news:

Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level
Pep about the national teams: The players will not fly if they have to sit in isolation for 10 days. This is pointless