Poland

Krezusi kupują apartamenty, biura i magazyny

Nieruchomoœci

Ten luksusowy apartament w Pary¿u Knight Frank oferuje jako agent za ponad 5 mld dol.

materia³y prasowe

W roku pandemii na rynek nieruchomoœci nap³ynê³o 232 mld dol. prywatnego kapita³u.

Analitycy Knight Frank co roku analizuj¹, ile pieniêdzy w globalny rynek nieruchomoœci lokuj¹ ultrabogacze (ultra-high-net-worth individuals - UHNWI), czyli dysponuj¹cy co najmniej 30 mln dol. na inwestycje. Takich osób jest ponad 521 tys., o 2,4 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej.

W naznaczonym pandemi¹ 2020 r. na rynek nieruchomoœci pop³ynê³o 232 mld dol. kapita³u prywatnego, o 33 proc. mniej w rekordowym 2019 r., ale wci¹¿ o 9 proc. powy¿ej œredniej z dekady. Najwiêcej prywatnych pieniêdzy ulokowano w USA (a¿ 142 mld dol., z czego 97 proc. to inwestorzy krajowi), Niemiec i Wielkiej Brytanii (po 11 mld dol., ale odpowiednio 67 i 47 proc. pod wzglêdem udzia³u rodzimych graczy). Na kolejnych lokatach znalaz³y siê Szwecja, Francja, Korea Po³udniowa, Japonia, Kanada oraz Holandia. Pierwsz¹ dziesi¹tkê zamknê³y Chiny, gdzie ulokowano 3,7 mld dol. i w 99 proc. byli to rodzimi inwestorzy.

Najpopularniejsza forma to oczywiœcie zakup apartamentów, na ten rynek trafi³o w skali globalnej 89 mld dol., o 38 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej. Ponad 59 mld dol. (spadek o 26 proc.) bogacze ulokowali w biura, a 34 mld (spadek o 15 proc.) w obiekty przemys³owo-logistyczne. W obiekty handlowe zainwestowali 28 mld (spadek o 36 proc.), w hotele 12 mld (spadek o 56 proc.), a w budownictwo senioralne 7,1 mld (spadek o 19 proc.). Tylko 1,9 mld pop³ynê³o na rynek condo (spadek o 27 proc.).

Zgodnie z ankiet¹ przeprowadzon¹ przez Knight Frank, w tym roku 1/4 krezusów równie¿ planuje inwestycje w nieruchomoœci. Zainteresowanie zyskuj¹ przede wszystkim PRS, logistyka i grunty inwestycyjne. W dalszej kolejnoœci biura, obiekty przemys³owe oraz te zwi¹zane z opiek¹ (zdrowotn¹, ale i domy seniora).

- Jest wiele czynników, które bêd¹ kszta³towaæ rynki w 2021 r.: przesuniêcie inwestycji do tzw. bezpiecznych przystani, czyli du¿ych, p³ynnych i przejrzystych rynków, które powinny nadal przyci¹gaæ inwestycje globalne. Ograniczenia w œwiatowym podró¿owaniu tak¿e stwarzaj¹ szansê dla inwestorów prywatnych, ¿eby inwestowaæ na rynkach lokalnych, które - w normalnych okolicznoœciach - doœwiadczy³yby wiêkszej konkurencji o aktywa ze strony inwestorów instytucjonalnych – skomentowa³a Victoria Ormond, partner ds. badañ rynków kapita³owych w Knight Frank.

Football news:

Leicester and Southampton played out the FA Cup semi-final. This will be English football in the Super League
Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know