Poland

Kreml o sobotnich protestach w Rosji: Będą nielegalne

Aleksiej Nawalny

AFP

Kreml poinformowa³ w pi¹tek, ¿e zaplanowane na sobotê protesty, których uczestnicy maj¹ domagaæ siê uwolnienia aresztowanego po powrocie do Rosji na 30 dni opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, bêd¹ nielegalne.

Kreml oœwiadczy³, ¿e do demonstrowania w sobotê wzywaj¹ "prowokatorzy".

Nawalny zosta³ zatrzymany tu¿ po przylocie do Rosji, do której wróci³ po piêciu miesi¹cach leczenia w Niemczech.

Do Niemiec Nawalny trafi³ po tym, jak zemdla³ na pok³adzie samolotu do Moskwy, kiedy wraca³ z Syberii, gdzie bra³ udzia³ w kampanii wyborczej przed wyborami lokalnymi.

Rosyjscy lekarze lecz¹cy Nawalnego w Omsku nie znaleŸli œladu trucizny w jego organizmie, ale badania w Niemczech  i innych krajach zachodnich wykaza³y, ¿e Nawalny zosta³ otruty, prawdopodobnie bojowym œrodkiem chemicznym.

Po powrocie do Rosji Nawalny zosta³ zatrzymany za domniemane naruszenie zasad warunkowego zawieszenia kary wiêzienia. Nawalny mia³ naruszyæ te zasady opuszczaj¹c granice Rosji.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7