Poland

Kraska: Nie można myśleć o tym, by ciągle zamrażać gospodarkę

Waldemar Kraska

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

- Dzienne iloœci zachorowañ pokazuj¹, ¿e mamy dosyæ stabiln¹ sytuacjê w odró¿nieniu od naszych s¹siadów. (...) My jesteœmy w dosyæ dobrej sytuacji - powiedzia³ Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e w ci¹gu doby testy wykaza³y zaka¿enie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 4 604 osób. Zmar³y 264 osoby zaka¿one, w tym 39 z powodu COVID-19. Liczba nowych przypadków jest o 4,8 proc. ni¿sza ni¿ przed tygodniem.

Czytaj tak¿e: Rz¹d zamyka³ gospodarkê na podstawie badañ w czasopismach naukowych

Czy w zwi¹zku z malej¹c¹ liczb¹ zaka¿eñ nale¿y siê spodziewaæ z³agodzenia restrykcji narzuconych przez rz¹d? - Mimo, ¿e skala zaka¿eñ akurat w Polsce os³ab³a, nadal musimy siê trzymaæ standardów sanitarno-epidemiologicznych. Jakikolwiek brak odpowiedzialnoœci z naszej strony mo¿e spowodowaæ to, co dzieje siê w innych pañstwach, czyli doœæ szybk¹ liniê wzrostów - powiedzia³ we wtorek Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Inaczej do sprawy podszed³ Waldemar Kraska. Zauwa¿y³, ¿e choæ „pojawi³a siê nowa mutacja koronawirusa, która jest bardziej zakaŸna”, to „jesteœmy w dosyæ dobrej sytuacji”.

- Chcia³bym z perspektywy medyka, ¿eby sytuacja restrykcji sanitarnych siê utrzyma³a, bo jeœli uruchomimy nasz¹ gospodarkê na szerok¹ skalê, to niestety poskutkuje to nowymi pacjentami w szpitalach i zgonami. Jednak nie mo¿na myœleæ o tym, ¿eby ci¹gle zamra¿aæ gospodarkê, bo ona musi pracowaæ, a pieni¹dze na s³u¿bê zdrowia musz¹ siê sk¹dœ braæ - zauwa¿y³ wiceminister zdrowia na antenie Radia Maryja.

- Myœlê, ¿e w tym tygodniu rada medyczna przy premierze podejmie jakieœ decyzje - stwierdzi³ Waldemar Kraska.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto