Poland

Kraków: Wybuch w hucie ArcelorMittal. Jedna osoba nie żyje

Bloomberg

Nad ranem dosz³o do wybuchu gazu w krakowskiej hucie ArcelorMittal . Jedna osoba zginê³a, jedna trafi³a do szpitala w ciê¿kim stanie.

Wybuch nast¹pi³ w na wydziale koksowniczym, w jednym z budynków produkcyjnych.

Na miejscu wci¹¿ pracuje 6 zastêpów stra¿y po¿arnej.

Na pocz¹tku paŸdziernika ArcelorMittal Poland, najwiêkszego producenta stali w Polsce,  og³osi³ decyzjê o zamkniêciu na sta³e  czêœci surowcowej - stalowni i wielkiego pieca.

Powodem jest kryzys zwi¹zany z pandemi¹ koronawirusa, który przyczyni³ siê do problemów bran¿y hutniczej.

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record