Poland

Kozy ze swastykami w rosyjskim cyrku. Śledztwa nie będzie

fot. Udmurtia State Circus

Rosyjska policja odmówi³a wszczêcia postêpowania administracyjnego w zwi¹zku z wystêpem w cyrku z I¿ewska w Udmurcji. W programie cyrku znalaz³y siê wystêpy kóz, owiniêtych kocami ze swastyk¹.

Policja t³umacz¹c swoj¹ decyzjê wskaza³a, ¿e w trakcie widowiska, które mia³o miejsce 8 stycznia, nazistowskie symbole nie by³y pokazywane w celach propagandowych. Ministerstwo Kultury Republiki Udmurckiej bada³o z kolei publikacje w mediach spo³ecznoœciowych, na temat tego spektaklu, i równie¿ nie dopatrzy³o siê naruszeñ prawa.

8 stycznia w I¿ewsku, z inicjatywy miejscowej diecezji Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, odby³ siê cyrkowy spektakl dla dzieci. W czasie pokazu wyst¹pili m.in. artyœci w mundurach Armii Czerwonej i kozy w kocach z nazistowskimi symbolami. Zdjêcia z wystêpu pojawi³y siê w mediach spo³ecznoœciowych i wywo³a³y kontrowersje.

Przedstawiciele cyrku bronili siê, t³umacz¹c, ¿e zdjêcia zosta³y wyrwane z kontekstu. Scenariusz widowiska zosta³ uzgodniony z diecezj¹, która chcia³a, aby spektakl ukazywa³ rolê Koœcio³a w historii Cesarstwa Rosyjskiego, ZSRR i Rosji.

„Nazistowskie symbole zosta³y u¿yte we fragmencie nosz¹cym tytu³ „1942” - 7 stycznia 1942 r. by³ punktem zwrotnym w przebiegu Wielkiej Wojny OjczyŸnianej (okreœlenie czêœci II wojny œwiatowej w rosyjskiej historiografii - red.). Wed³ug scenariusza fragmentowi towarzyszy³ tekst narratora, a na ekranach wyœwietlano informacje o klêsce armii niemieckiej pod Moskw¹. Treserzy w mundurach Armii Czerwonej i kozy z na³o¿onymi kocami z nazistowskimi symbolami, mieli wzmacniaæ efekt tekstu komentatora i grafiki”- podano w komunikacie prasowym.

Rosyjskie prawo zabrania publicznego prezentowania symboli nazistowskich.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before