Poland

Kozacy drogo zapłacili za lawirowanie

Ilja Repin „Kozacy pisz¹ list do su³tana”

Legenda walki i oporu przeciwko „polskim panom” konstytuowa³a to¿samoœæ Zaporo¿ców. Na zdjêciu: Ilja Repin „Kozacy pisz¹ list do su³tana” 1880/91, olej na p³ótnie

Pañstwowe Muzeum Rosyjskie

Szlachta Rzeczypospolitej d³ugo zwleka³a z uznaniem praw politycznych Kozaków, ale w koñcu zdoby³a siê na ten krok. Natomiast Kozacy do koñca lawirowali miêdzy Moskw¹ a Rzecz¹pospolit¹. Zap³acili za to rozbiorem Ukrainy.

Uk³ad w Perejas³awiu z 1654 roku, w którym Kozacy oddali siê pod opiekê cara, rozpoczynaj¹cy zakoñczon¹ dopiero w 1667 roku wojnê z Moskw¹, by³ nieunikniony?

Je¿eli Rzeczpospolita prowadzi³aby tak¹ politykê wobec Kozaków, jak¹ prowadzi³a w rzeczywistoœci – by³ nieunikniony. Powstanie Chmielnickiego wybuch³o w 1648 roku i po pora¿kach si³ koronnych pod ¯ó³tymi Wodami, Korsuniem i Pi³awcami rozla³o siê szeroko po kraju, Zaporo¿cy doszli a¿ do Lwowa i Zamoœcia. Wybrany na króla po œmierci brata Jan Kazimierz próbowa³ spacyfikowaæ bunt. Trwa³a okrutna wojna domowa przerywana kolejnymi ugodami, których ¿adna ze stron ani myœla³a dotrzymywaæ. Szlachta nawet w obliczu zagro¿enia nie by³a gotowa na uznanie podmiotowoœci ruskiej czêœci pañstwa, a Chmielnicki d¹¿y³ do maksymalnej niezale¿noœci. Œwietne zwyciêstwo Rzeczypospolitej pod Beresteczkiem w 1651 roku niczego nie zmieni³o. Ju¿ rok póŸniej Kozacy zniszczyli kwiat armii koronnej pod Batohem. Ukrainê utopiono we krwi, a w...

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope