Poland

Kownacki: Fidesz poza EPL? Wina Tuska

Decyzjê Wêgrów komentowa³ polityk PiS, by³y wiceminister obrony Bartosz Kownacki.

Uwa¿a, ¿e krok ten by³ spowodowany tym, i¿ Europejska Partia Ludowa tak "skrêci³a w lewo" - w "pewn¹ bylejakoœæ", ze Fidesz musia³ odejœæ - t³umaczy³ Kownacki.

Na tê "ideologiczna bylejakoœæ" ma siê nie godziæ Viktor Orban - st¹d decyzja o opuszczeniu chadeków w parlamencie Europejskim.

- Problem polega na tym, ¿e Wêgry chc¹ siê rozwijaæ i chc¹ rz¹dów Fideszu, a Unia Europejska sobie tego nie ¿yczy - mówi³ Kownacki.

Jest te¿ zdania, ¿e wyjœcie Fideszu z EPL to wina Donalda Tuska, któremu nie wystarczy³o zdolnoœci negocjacyjnych, aby Wêgrów zatrzymaæ w partii, której jest przewodnicz¹cym.

- Jednak chyba nikt z nas nie liczy³ na powa¿ne zdolnoœci negocjacyjne Donalda Tuska - stwierdzi³ Kownacki.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again