Poland

Kot odnaleziony przez właściciela po 15 latach

Kot, który zagin¹³ 15 lat temu, zosta³ odnaleziony przez swojego w³aœciciela z Kalifornii.

Brandy, br¹zowa kotka prêgowana, zosta³a przygarniêta w 2005 roku, gdy mia³a dwa miesi¹ce. Po spêdzeniu kilku miesiêcy w nowym domu kot nagle zagin¹³.

- Wysz³a na podwórko w godzinach popo³udniowych. Gdy zrobi³o siê ciemno, wyszed³em i zawo³a³em j¹ do œrodka, ale jej tam nie by³o - relacjonuje w³aœciciel.

Mê¿czyzna szuka³ kotki w okolicy. Sprawdzi³ równie¿, czy nie zosta³a przewieziona do okolicznych schronisk. - Chcia³em j¹ odzyskaæ, poniewa¿ kiedy j¹ adoptowa³em, podj¹³em moralne zobowi¹zanie do opieki nad ni¹ przez ca³e jej ¿ycie - t³umaczy.

W³aœciciel obawia³ siê, ¿e kotka trafi³a pod ko³a samochodu lub zosta³a zabita przez kojoty.

Po znikniêciu kotki rodzina przeprowadzi³a siê do innego domu. W ubieg³ym tygodniu otrzyma³a telefon ze schroniska dla zwierz¹t hrabstwa Los Angeles w Palmdale. Schronisko oddalone jest ok. 65 kilometrów od domu, w którym mieszka³a rodzina. Kotkê zidentyfikowano na podstawie wszczepionego pod skórê chipu. 

- By³em sceptyczny. Pomyœla³em, ¿e to musi byæ pomy³ka  - mówi w³aœciciel. Nastêpnego dnia mê¿czyzna odebra³ wychudzone i zaniedbane zwierzê.

Kotka trafi³a pod opiekê jego siostry. - Wydaje siê byæ szczêœliwa, ¿e znowu ma dom - mówi mê¿czyzna.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies