Poland

Kosmiczny wyścig zbrojeń rozgorzał na nowo

Plus Minus

Stany Zjednoczone maj¹ najbardziej zaawansowane technologicznie mo¿liwoœci unieszkodliwiania satelitów. Pierwsze próby Waszyngton przeprowadzi³ ju¿ dwa lata po wyniesieniu przez ZSRR Sputnika. Ostatni taki amerykañski test mia³ miejsce w 2008 r., kiedy pocisk SM-3 wystrzelony z kr¹¿ownika rakietowego zniszczy³ starego satelitê zwiadowczego

Margaret Reborchick/U.S. Navy

Kosmos staje siê miejscem nowej rywalizacji wojskowej. Rosja, Chiny, USA i Indie intensywnie rozwijaj¹ swoje arsena³y broni zdolnej unieszkodliwiaæ satelity. A o wp³ywy na orbicie z pañstwami zaczynaj¹ walczyæ tak¿e technologiczni giganci.

Chiny rz¹dzone przez klikê biznesowych magnatów i wojskowych postanawiaj¹ zaj¹æ nowo odkryte, ogromne z³o¿a gazu znajduj¹ce siê w Rowie Mariañskim. By zapewniæ sobie kontrolê nad tymi rezerwami, Pekin we wspó³pracy z Moskw¹ planuje zaatakowaæ bazê amerykañskiej floty na Hawajach. Jeszcze przed pierwszym uderzeniem chiñscy hakerzy, za pomoc¹ z³oœliwego oprogramowania, infekuj¹ komputery Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony, przeprowadzaj¹c cyberatak, który parali¿uje wiele nowoczesnych amerykañskich technologii. Uziemione zostaj¹ m.in. myœliwce F-35 i samoloty Osprey. Dziêki masowemu wykorzystaniu broni antysatelitarnej (ASAT) oraz dzia³aniom hakerów Chiñczycy uszkadzaj¹ albo niszcz¹ satelity szpiegowskie, nawigacyjne i komunikacyjne. Amerykanie praktycznie oœlepieni i niezdolni do koordynowania dzia³añ wojennych, po krwawych walkach, trac¹ Hawaje. W tym samym czasie Rosjanie niszcz¹ bazê na Okinawie. Oba uderzenia unicestwiaj¹ amerykañsk¹ Flotê Pacyfiku. Tak pocz¹tek konfliktu m...

Football news:

Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher