Poland

Kosmiczny internet od Elona Muska dotrze na wieś. Znamy ceny

Wkrótce rusz¹ testy Starlink, szerokopasmowego internetu satelitarnego od SpaceX. Kosmiczna firma Elona Muska udostêpni swoj¹ innowacyjn¹ sieæ za 99 dol. miesiêcznie.

Internet szybkich prêdkoœci ma docieraæ g³ównie do u¿ytkowników wiejskich, gdzie jest problem z dostêpem do sieci. Jednak korzystanie z rozwi¹zania Starlink nie bêdzie tanie – niezale¿nie od op³aty miesiêcznej internauci bêd¹ musieli wyposa¿yæ siê w specjalny zestaw tzw. konfiguracyjny. Jednorazowa op³ata za takie oprzyrz¹dowanie to a¿ 499 dol. Mimo to chêtnych do testów jednak nie brakuje. Do korzystania ze Starlinka zg³osili siê mieszkañcy stanów Waszyngton, Wisconsin, czy Idaho.

SpaceX wystrzeli³ na orbitê ponad 800 satelitów, które maj¹ udostêpniaæ internet. Plan jest taki, by nad globem unosi³o siê nawet kilka tysiêcy takich obiektów umo¿liwiaj¹cych po³¹czenie z szerokopasmowym internetem. Us³uga docelowo mia³aby byæ dostêpna na ca³ym œwiecie. Elon Musk w projekt zainwestuje 10 mld dol., ale liczy, ¿e to przedsiêwziêcie zwróci siê z nawi¹zk¹. Prognozy mówi¹ o przychodach nawet 30 mld dol. rocznie. Zyski z projektu Starlink mia³yby wesprzeæ inny projekt od SpaceX, czyli rakietowe przedsiêwziêcie Starship.

Starlink ma oferowaæ prêdkoœci od 50 Mb/s do 150 Mb/s. Firma Elona Muska zastrzega, ¿e trzeba liczyæ siê jednak z przerwami w ³¹cznoœci.

Podobne rozwi¹zania satelitarnego internetu rozwija rywal Muska Jeff Bezos i jego Amazon. W³asny projekt ma tak¿e indyjska Bharti Group.

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?