Poland

Kosiniak-Kamysz: TK wykazał się głupotą

Prezes PSL W³adys³aw Kosiniak-Kamysz

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Jaros³aw Kaczyñski podpali³ Polskê, dochodzi do eskalacji konfliktu w Sejmie, na ulicach. Roztropna w³adza wylewa oliwê na wezbrane fale, a nie dolewa oliwy do ognia - mówi³ w TVN24 prezes PSL W³adys³aw Kosiniak-Kamysz.

- My podajemy rozwi¹zanie - niepublikowanie orzeczenia TK ze wzglêdu na stan wy¿szej koniecznoœci i rozpisanie referendum. Jeœli to rozwi¹zanie nie zadzia³a - proponujemy wpisanie do konstytucji kompromisu aborcyjnego - mówi³ prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz zapewnia³ te¿, ¿e - wbrew s³owom Jaros³awa Kaczyñskiego - opozycja nie podjudza do protestów. - Wiêkszoœæ osób idzie za tym, by zachowaæ kompromis (aborcyjny). One zosta³y wyci¹gniête na ulice przez opozycjê? Gdybyœmy mieli tak¹ si³ê sprawcz¹, wówczas nie bylibyœmy opozycj¹ tylko rz¹dz¹cymi - podkreœli³ Kosiniak-Kamysz.

- Politycy s¹ od tego, aby tworzyæ rozwi¹zania, a nie problemy - tak prezes PSL uzasadni³ projekt wpisania kompromisu aborcyjnego do konstytucji.

- My (PSL), jako opozycja przedstawiamy kolejne rozwi¹zania - doda³.

- Pytanie do innych klubów: czêsto mówiliœcie o kompromisie, pytanie do ka¿dego pos³a - jak ktoœ jest za kompromisem to powinien podpisaæ siê pod zmian¹ konstytucji - przekonywa³ Kosiniak-Kamysz.

- Ja z drogi do szukania rozwi¹zania nie zejdê - zapowiedzia³ prezes PSL

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca