Poland

Kościoły w USA: Nie wybierajcie szczepionek Johnson&Johnson

Szczepionka przeciwko koronawirusowi Johnson&Johnson

AFP

Przywódcy katoliccy z Nowego Orleanu i Saint Louis zaapelowali do wiernych, aby nie przyjmowali szczepionek przeciwko koronawirusowi, które wyprodukowa³a firma Johnson&Johnson. "Powodem jest wykorzystanie w nich linii komórkowych pozyskanych z abortowanych p³odów w badaniach i procesie produkcyjnym" - zaznaczono.

Archidiecezja Nowego Orleanu oraz przywódcy rzymskokatoliccy w Saint Louis w stanie Missouri, powiedzieli miejscowym katolikom, aby unikali szczepionek firmy Johnson&Johnson przeciwko COVID-19. "Tworz¹c je wykorzystano moralnie nieakceptowalne linie komórkowe pozyskane z abortowanych p³odów” - zaznaczyli.

Duchowni z Nowego Orleanu stwierdzili, ¿e szczepionki wyprodukowane przez firmy Pfizer/BioNTech oraz Modernê, tak¿e s¹ dopuszczone w Stanach Zjednoczonych i s¹ one „do przyjêcia, mimo ¿e zosta³y opracowane w ramach niektórych testów laboratoryjnych wykorzystuj¹cych linie komórkowe pochodz¹ce z aborcji”. Jak przypomniano, do testowania szczepionek firm Pfizer i Moderna u¿yto linii komórkowej pochodz¹cej z aborcji, ale nie do ich produkcji. Szczepionka Johnson & Johnson zosta³a natomiast opracowana, przetestowana i jest produkowana przy u¿yciu linii komórkowych pochodz¹cych z aborcji. "To budzi dodatkowe zastrze¿enia moralne" - zaznaczono.

Podobnie zachowa³y siê tak¿e w³adze archidiecezji w Saint Louis, które zachêca³y katolików do wybierania szczepionek Pfizera lub Moderny. Ich zdaniem szczepionka Johnson&Johnson jest „moralnym zagro¿eniem”. W oœwiadczeniu podkreœlono jednak tak¿e, ¿e katolicy „mog¹ przyj¹æ tê szczepionkê z czystym sumieniem, jeœli nie ma innej alternatywy”.

Amerykañscy biskupi podkreœlaj¹, ¿e wci¹¿ trzeba nalegaæ, aby firmy farmaceutyczne zaprzesta³y u¿ywania linii komórkowych pochodz¹cych z aborcji.

Apele te k³óc¹ siê z opini¹ papie¿a Franciszka. „Moralnie dopuszczalne jest stosowanie szczepionek przeciwko COVID-19, które wykorzysta³y linie komórkowe pozyskane z abortowanych p³odów w badaniach i procesie produkcyjnym” - poinformowa³a w wydanej w grudniu nocie Watykañska Kongregacja Nauki. Zaznaczono wówczas jednoczeœnie, ¿e powodem akceptacji jest to, ¿e „stoimy w obliczu powa¿nego niebezpieczeñstwa chorobotwórczego, które mo¿e byæ w inny sposób „niemo¿liwe do opanowania”. „W takim przypadku wszystkie szczepienia uznane za klinicznie bezpieczne i skuteczne mog¹ byæ stosowane ze œwiadomoœci¹, ¿e odwo³anie siê do takich szczepionek nie oznacza formalnej wspó³pracy z aborcj¹, z której pochodz¹ komórki, z których zosta³y wyprodukowane szczepionki” - stwierdzono.  

28 lutego Federalna Agencja ¯ywnoœci i Leków (FDA) zatwierdzi³a szczepionkê Johnson&Johnson w Stanach Zjednoczonych. Sta³a siê onaa ju¿ trzeci¹ szczepionk¹ dopuszczon¹ do u¿ytku w USA. Pozosta³e dwie szczepionki stosowane w tym kraju to preparaty Pfizera/BioNTech i Moderny, które wymagaj¹ dwóch zastrzyków.

Szczepionkê Johnson&Johnson ró¿ni od nich to, ¿e jest jednodawkowa, relatywnie ³atwa w transporcie i nie wymaga przechowywania w tak niskich temperaturach jak inne preparaty. W tym tygodniu szczepionk¹ Johnson&Johnson mo¿e zostaæ zaszczepione 4 miliony Amerykanów. Do koñca marca firma ma dostarczyæ 20 milionów dawek.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored