Poland

Kościński: Może trzeba będzie zamknąć kolejne branże

Tadeusz Koœciñski

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e kolejne sektory bêd¹ przez jak jakiœ czas zamkniête - powiedzia³ minister finansów Tadeusz Koœciñski. Kluczowe bêd¹ w najbli¿szym czasie wyniki dotycz¹ce zachorowañ.

Minister finansów powiedzia³ w w Programie I PR, ¿e jeœli bêdzie spo³eczna dyscyplina, to inne obostrzenia nie bêd¹ potrzebne. Tadeusz Koœciñski powiedzia³ jednak, ¿e "nie mo¿na  wykluczyæ, ¿e niektóre, kolejne sektory bêd¹ – mam nadziejê, ¿e przez jak najkrótszy czas – te¿ zamkniête".

Minister Koœciñski powiedzia³, ¿e ma nadziejê, i¿ w Polsce uda siê unikn¹æ ogólnokrajowego lockdownu, poniewa¿ móg³by przynieœæ wiêcej szkód ni¿ korzyœci. Nie wykluczy³ jednak lokalnych lockdownów ograniczonych do konkretnych miast.

- Mam nadziejê, ¿e unikniemy ogólnokrajowego lockdownu, lokalny lockdown mo¿e byæ w du¿ych miastach, gdzie s¹ du¿e skupiska ludzi - powiedzia³ Tadeusz Koœciñski.

Minister finansów zapowiedzia³ tarczê pomocowa dla firm, które ostatnio zosta³y dotkniête obostrzeniami. - Myœlê, ¿e 170 tys. firm z tego skorzysta, w sumie 370 tys. pracowników. Jest zaproponowane zwolnienie ze sk³adek ZUS, œwiadczenie postojowe dla firm, które musz¹ zatrzymaæ dzia³alnoœæ. Rozwa¿amy wdro¿enie mikrop³atnoœci i odroczenie p³atnoœci sk³adek PIT - powiedzia³ Koœciñski.

Football news:

Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism
Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years