Poland

Korzyści czerpią i mali, i duzi

Dodatki Specjalne

Specjalne Strefy Ekonomiczne od kilkudziesiêciu lat przyczyniaj¹ siê do rozwoju gospodarczego wielu regionów Polski, stymuluj¹c jednoczeœnie rozwój przedsiêbiorczoœci. Firmy, które chc¹ siê rozwijaæ i inwestowaæ w strefach, mog¹ liczyæ na bardzo korzystne warunki i przywileje.

Strefy od momentu ich powstania stymulowa³y rozwój przedsiêbiorczoœci, a w szczególnoœci pozyskiwanie bezpoœrednich inwestycji zagranicznych do Polski. SSE s¹ g³ównym parterem PAIH w regionie. Wspólne dzia³ania przynosz¹ wymierne korzyœci regionalnym gospodarkom – mówi Marcin Fabianowicz, Centrum Inwestycji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Dziêki ulgom podatkowym, wielu przedsiêbiorców chêtniej realizuje przedsiêwziêcia. – Z mechanizmu zwolnienia w podatku dla inwestorów korzysta coraz wiêcej firm, tak¿e polskich i z sektora MŒP, co jest efektem wprowadzenia Polskiej Strefy Inwestycji. Wed³ug danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, od pocz¹tku funkcjonowania PSI, wszystkie strefy wyda³y 805 decyzji inwestycyjnych o deklarowanej wartoœci 36,2 mld z³, daj¹cych 14755 nowych miejsc pracy – mówi Marek Michalik, prezes £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

G³ówna korzyœæ dla inwestorów strefowych to zwolnienie z podatku dochodowego. – W du¿ym skrócie, mo¿liwe jest sfinansowanie czêœci kosztów inwestycji niezap³aconym (z uwagi na dzia³alnoœæ w ramach PSI) podatkiem dochodowym. Wielkoœæ takiego „kredytu podatkowego" jest zale¿na od tego, czy przedsiêbiorca zaliczany jest do grupy MŒP oraz od lokalizacji inwestycji i mo¿e wynieœæ w przypadku ma³ych firm nawet 70 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Co istotne, pod pewnymi warunkami mog¹ z tego korzystaæ tak¿e duzi przedsiêbiorcy, którzy maj¹ ograniczone mo¿liwoœci finansowania inwestycji stricte produkcyjnych z funduszy unijnych – wyjaœnia Marek Sienkiewicz, Partner Associate w dziale doradztwa podatkowego Deloitte.

Mali dostaj¹ wsparcie

Dziêki uwolnieniu wielu terenów inwestycyjnych strefy s¹ teraz bardzo atrakcyjnym narzêdziem wsparcia tak¿e dla firm z sektora MŒP. – Przed wprowadzeniem PSI, mikro-, ma³e i œrednie firmy stanowi³y oko³o 30 proc. inwestorów w £SSE. Dziœ blisko 70 proc. nowych firm to przedstawiciele sektora MŒP, g³ównie z polskim kapita³em – mówi Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes £SSE.

Warto podkreœliæ, ¿e SSE podejmuj¹ dzia³ania przyczyniaj¹ce siê do polepszenia wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorcami, lokaln¹ spo³ecznoœci¹ oraz partnerami spo³ecznymi. Przedsiêbiorcy mog¹ liczyæ m.in. na szkolenia, doradztwo, rozbudowan¹ infrastrukturê. £ódzka strefa oferuje m.in. program Strefa RozwoYou, w ramach którego dofinansowuje szkolenia dla pracowników, stworzy³a akcelerator, w którym startupy mog¹ liczyæ na wsparcie finansowe i szansê na wspó³pracê z wielkimi graczami na biznesowym rynku. Dzia³a równie¿ S5 – akcelerator technologii 5G dla startupów tworz¹cych innowacje z wykorzystaniem technologii 5G. W ci¹gu prawie 25 lat funkcjonowania w £SSE wydano 434 decyzje zezwalaj¹ce na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Inwestorzy zadeklarowali ponad 20,5 mld z³ nak³adów, a liczba miejsc pracy w strefie wynosi ok. 75 tys. miejsc.

Inn¹, prê¿nie dzia³aj¹c¹ stref¹ jest Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Ka¿dego roku kapita³ zadeklarowany przez inwestorów, którzy otrzymuj¹ decyzje o wsparciu przekracza 1 mld z³. – Strefy s¹ naturalnym wyborem wszystkich inwestorów, którzy planuj¹ rozwój lub budowê nowych przedsiêbiorstw. Ka¿dego roku pomimo trudnych warunków rynkowych, pozycja SSE w kraju jako instytucji odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy regionów nie s³abnie. W ostatnim czasie spó³ki zarz¹dzaj¹ce SSE poczyni³y starania w kierunku poszukiwania nowych p³aszczyzn rozwoju opartych na wysokich technologiach i najnowoczeœniejszych rozwi¹zaniach technicznych, których pozyskanie jest niezbêdne – mówi Andrzej Kail, dyrektor ds. marketingu, Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.

Korzystaj¹ tak¿e lokalni przedsiêbiorcy

Ze wsparcia oferowanego przez SSE korzysta te¿ sporo lokalnych firm. – W ramach przebudowy systemu, umo¿liwiono korzystanie ze zwolnieñ z podatku w ca³ej Polsce, wprowadzaj¹c dwa kluczowe mechanizmy: powi¹zanie kryteriów iloœciowych z lokalnym poziomem bezrobocia oraz wprowadzenie kryteriów jakoœciowych. Dziêki temu ³atwiej jest inwestowaæ na terenach najs³abiej rozwiniêtych, a na tych o lepszych wskaŸnikach gospodarczych pomoc publiczna udzielana jest najwiêkszym i najlepiej ocenianym pod wzglêdem jakoœciowym inwestycjom – dodaje Fabianowicz.

Wed³ug Marka Sienkiewicza z Deloitte w Polskiej Strefie Inwestycji brakuje stabilnych i jasnych zasad rozliczania ulgi, zw³aszcza w zakresie kalkulowania przyznanej ulgi podatkowej w przypadku projektów polegaj¹cych na rozbudowie ju¿ istniej¹cych zak³adów (tzw. reinwestycji). – Dodatkowo obecne zasady mocno promuj¹ regiony z wysokim poziomem bezrobocia. Byæ mo¿e warto siê zastanowiæ nad obni¿eniem kryteriów dla wszystkich firm. Czêsto regiony, które maj¹ trochê ni¿szy, ale ci¹gle na poziomie œredniej krajowej, poziom bezrobocia, wcale nie s¹ bogatsze i bardziej rozwiniête od pozosta³ych. Ponadto mocne promowanie grupy miast œrednich, które trac¹ funkcje spo³eczno-gospodarcze, mo¿e powodowaæ, ¿e mniejsze miasta i oœrodki miejsko-wiejskie nieujête na tej liœcie z uwagi na swój rozmiar s¹ jeszcze bardziej pomijane przez inwestorów – dodaje ekspert z Deloitte.

Artyku³ powsta³ w ramach dodatku promocyjno-informacyjnego Tereny Inwestycyjne.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals