Poland

Korwin-Mikke: Nakaz noszenia maseczek jest wciąż nielegalny

Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

"W dalszym ci¹gu nakaz noszenia maseczek jest nielegalny. A specjalnie zebra³ siê i Senat, by to niedoci¹gniêcie na ³apu-capu 'poprawiæ'" - pisze na swoim profilu na Facebooku pose³ Konfederacji, lider partii KORWiN, Janusz Korwin-Mikke.

"W Sejmie skandal - czyli: jak zwykle" - pisze Korwin-Mikke o od³o¿onych o jeden dzieñ obradach Sejmu w ramach 19. posiedzenia. Do od³o¿enia obrad dosz³o po tym jak w Sejmie przeg³osowano wnioski opozycji w tej kwestii, wobec nieobecnoœci du¿ej liczby pos³ów Zjednoczonej Prawicy. Koalicja Obywatelska, sk³adaj¹c wniosek o odroczenie obrad o jeden dzieñ podkreœla³a, ¿e chce mieæ wiêcej czasu na zapoznanie siê z projektami czterech nowelizacji ustaw maj¹cymi zwi¹zek z walk¹ z epidemi¹ koronawirusa SARS-CoV-2.

Jedna ze zmian przewiduje wprowadzenie do ustawy powszechnego - w warunkach epidemii - obowi¹zku noszenia masek. Obecnie obowi¹zek ten zosta³ wprowadzony rozporz¹dzeniem, które, zdaniem krytyków, jest niezgodna z zapisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi.

"W odpowiedzi na pretensje pos³ów, ¿e ustawê otrzymaliœmy dopiero wczoraj wieczorem, W(ielce)Czc(cigodny) Ryszard Terlecki oœwiadczy³, ¿e mia³ j¹ od tygodnia. Ufny w maszynkê do g³osowania podda³ jednak pod g³osowanie wniosek o prze³o¿enie obrad na jutro, i... wniosek przeszed³, bo pos³owie Jedynej S³usznej Partii zaspali" - ironizuje Korwin-Mikke.

"Specjalna, w panicznym trybie zwo³ana, sesja Sejmu prze³o¿ona na jutro" - dodaje pose³ Konfederacji.

"Dobry Bo¿e! Jak ludzie, którzy na gwa³t doje¿d¿ali np. ze Szczecina odk³adaj¹c inne zajêcia - musz¹ teraz kln¹æ! Co prawda: jeœli mieli umówione randki, to bêd¹ mieli na nie wiêcej czasu..." - zauwa¿a Korwin-Mikke.

Za odroczeniem obrad g³osowali zgodnie wszyscy obecni na Sali pos³owie opozycji.

Football news:

Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021