Poland

Korwin-Mikke: Jak prawo jest idiotyczne, dobrze jest je łamać

Konfederacja

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

My, prawica, dbamy o ludzi. My, prawica, dbamy o konsumenta, o tych 38 milionów Polaków - mówi³ w Radiu Wnet Janusz Korwin-Mikke, komentuj¹c bunt przedsiêbiorców, którzy mimo zakazu otwieraj¹ swoje biznesy.

Jeden z liderów Konfederacji oceni³, ¿e gdyby w ramach akcji #otwieraMY wszyscy otworzyli swoje lokale i inne biznesy, "w³adza nie oœmieli³aby siê karaæ".

Przekonywa³ te¿, ¿e restauracje "nie s¹ dla zysku restauratorów", ale po to, by klienci mogli w nich zjeœæ. Dlatego, uzasadnia³, problem upadku gastronomii dotyczy wszystkich jedz¹cych w restauracjach i innych lokalach.

Zdaniem Korwin-Mikkego rozporz¹dzenie, na którego podstawie zamkniêto lokale, jest "w wiêkszoœci sprzeczne z prawem", a "generalnie, jeœli prawo jest idiotyczne, to dobrze je ³amaæ".

Polityk zastrzega, ¿e nie namawia do otwierania lokali, ale uwa¿a, ¿e ci, którzy to robi¹, s¹ dzielni. "My, prawica, dbamy o ludzi" - argumentowa³.

Mówi¹c o walce z pandemi¹, Korwin-Mikke oceni³, ¿e "polski rz¹d jest najwiêkszym wrogiem polskiego narodu" - walka z epidemi¹ jego zdaniem nie przynios³a ¿adnych efektów, a "w wyniku tego, ¿e pañstwo walczy³o z koronawirusem umiera miesiêcznie 16 tysiêcy osób wiêcej".

Polityk oceni³ te¿ sytuacjê w Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem kraj ten jest "znacznie bardziej komunistyczny ni¿ Chiny", a przejêcie w³adzy przez Bidena porówna³ z rz¹dami Hitlera w Niemczech i Stalina w Rosji.

- Faszyzm w tej chwili nadci¹ga, ró¿nica jest taka ¿e Hitler zdoby³ w³adzê w zrujnowanych Niemczech, Stalin w zrujnowanej Rosji, natomiast towarzysz Biden dostaje w³adzê w pañstwie które siê ogromnie zad³u¿y³o, aby mieæ najwiêksz¹ armiê œwiata - stwierdzi³.

Korwin-Mikke zapowiedzia³ te¿, ¿e wyst¹pi do s¹du o odszkodowanie za usuniêcie jego fanpage'u. Stwierdzi³, ¿e skoro Fb zrezygnowa³ z dochodów z jego profilu, to mia³ do tego prawo, ale "musi za to zap³aciæ ogromne odszkodowanie".

Football news:

Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident
Laporta meets with Koeman and Barcelona players
Go pick cotton. Lille midfielder Renato Sanches was subjected to racist abuse in the French Cup match against Gazelek Ajaccio
Mestalla one on one with nature: without fans the stands at the Valencia stadium are overgrown with grass 🌿