Poland

Koronawirus w Polsce. Rzecznik rządu ujawnił najnowsze dane

Rzecznik rz¹du Piotr Mueller przekaza³ najnowsze informacje dotycz¹ce sytuacji epidemicznej w Polsce.

W rozmowie z Wirtualn¹ Polsk¹ rzecznik rz¹du poinformowa³, ¿e w ci¹gu ostatniej doby w naszym kraju stwierdzono 7 937 przypadków koronawirusa, a 216 osób zaka¿onych zmar³o.

Czytaj tak¿e:
Do koñca lipca Chiny chc¹ zaszczepiæ przeciw COVID-19 40 proc. populacji

Piotr Mueller zastrzeg³, ¿e nie posiada informacji dotycz¹cych liczby przypadków i zgonów w poszczególnych województwach. Codzienny komunikat Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie zostanie og³oszony o godz. 10:30.

Dane przekazane przez rzecznika wskazuj¹ na 25,8-proc. wzrost liczby nowych zaka¿eñ w porównaniu z poprzednim wtorkiem i spadek liczby zgonów o 12,5 proc.

Wskazuj¹c na pogarszanie siê sytuacji epidemicznej rz¹d Mateusza Morawieckiego przed³u¿y³ od 27 lutego ograniczenia praw obywatelskich i mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. W województwie warmiñsko-mazurskim restrykcje zosta³y zaostrzone - decyzj¹ w³adz dzieci z klas 1-3 szkó³ podstawowych musia³y wróciæ do nauki zdalnej, ponownie zamkniête zosta³y te¿ hotele czy instytucje kultury.

Po blisko roku od wykrycia w Polsce pierwszego przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 rz¹d zabroni³ tak¿e stosowania przy³bic czy szalików jako zamiennika maseczki ochronnej.

Football news:

Perez on Super League: It wasn't hard to convince Laporte. This is for the future of Barcelona
Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements