Poland

Koronawirus w Polsce: 18 820 nowych zakażeń, 236 zgonów

Koronawirus SARS-CoV-2

pracownicy szpitala opiekuj¹cy siê chorym na COVID-19

AFP

Liczba potwierdzonych wynikami badañ przypadków koronawirusa w Polsce wzros³a do 299 049, zaœ przypadków œmiertelnych do 4 851 - poda³o Ministerstwo Zdrowia, informuj¹c o 18 820 nowych zaka¿eniach i œmierci 236 osób, u których testy wykaza³y SARS-CoV-2, w tym 29 z powodu COVID-19 bez stwierdzonych wczeœniej chorób wspó³istniej¹cych. Odnotowano kolejny w ostatnim czasie dobowy rekord liczby zaka¿eñ oraz liczby przypadków œmiertelnych.

Najnowsze dane resortu zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 21 506 osób - najwiêcej od pocz¹tku epidemii.

Liczba wymagaj¹cych respiratorów zaka¿onych koronawirusem pacjentów w polskich szpitalach wynosi 1 150 i jest rekordowo wysoka. Kwarantann¹ objêto 479 288 osób (rekordowo du¿o), a nadzorem epidemiologicznym - 47 242. Od pocz¹tku epidemii ozdrowia³o 123 504 zaka¿onych.

Dowiedz siê wiêcej:

Dla pacjentów z COVID-19 zosta³o 513 respiratorów i 7,5 tys. ³ó¿ek

W œrodowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e testy potwierdzi³y zaka¿enie nowym koronawirusem u kolejnych 18 820 osób. To najwy¿sza dobowa liczba nowych przypadków od pocz¹tku epidemii w Polsce.

Nowe przypadki dotycz¹ wszystkich województw: wielkopolskiego (2885), mazowieckiego (2644), ma³opolskiego (2165), œl¹skiego (1868), ³ódzkiego (1860), kujawsko-pomorskiego (1215), dolnoœl¹skiego (1140), podkarpackiego (1039), pomorskiego (901), lubelskiego (700), œwiêtokrzyskiego (536), warmiñsko-mazurskiego (442), opolskiego (395), lubuskiego (380), zachodniopomorskiego (360), podlaskiego (290).

Resort poda³, ¿e z powodu COVID-19 zmar³o 29 osób, a z powodu wspó³istnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmar³o 207 osób. Tak wielu przypadków œmiertelnych zwi¹zanych z SARS-CoV-2 w ci¹gu doby jeszcze w naszym kraju nie odnotowano.

Wed³ug danych z 27 paŸdziernika, w naszym kraju pod k¹tem koronawirusa przebadano ponad 4,44 mln próbek pobranych od ponad 4,27 mln osób. W ci¹gu ostatniego tygodnia badano œrednio 56,7 tys. próbek dziennie.

Made with Flourish

We wtorek ministerstwo informowa³o o kolejnych 16 300 zaka¿eniach i 132 zgonach, w poniedzia³ek o 10 241 przypadkach i œmierci 45 osób.

W sumie koronawirusa wykryto w naszym kraju u 299 049 osób, 4 851 zaka¿onych zmar³o.

Resort usun¹³ ze statystyk zgonów dwa przypadki œmiertelne, o których wczeœniej informowa³a WSSE Kraków.

Made with Flourish

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje œmiertelnoœæ nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Georges Jesus: Maradona had a passion for the game. Ronaldo has it to some extent, Messi does not
Donnarumma on the contract: no Problem. I want to stay in Milan for a long time
Mourinho on 0:0 with Chelsea: if anyone should have won, it was Tottenham. The players in the dressing room are not happy and it's fantastic
Lampard on 0:0 with Tottenham: Chelsea did enough to win. I'm glad we didn't miss out
Pape Bouba Diop, the author of Senegal's goal against France at the 2002 world Cup, has died. He was 42 years old
Langle injured his ankle in Barca's game with Osasuna. 21-year-old Minghesa is the only Central defender without injuries
De Gea injured his leg when he hit the post. He can return to the game against PSG on Wednesday