Poland

Koronawirus w Czechach: Ponad 16 tys. zakażeń w ciągu doby

W Czechach w ci¹gu ostatniej doby wykryto 16 642 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 - to czwarty najwiêkszy dobowy bilans zaka¿eñ koronawirusem od pocz¹tku epidemii w tym kraju.

Dotychczas najwiêcej zaka¿eñ w Czechach wykryto 6 stycznia - by³o ich o ok. tysi¹c wiêcej ni¿ w ci¹gu ostatniej doby.

W porównaniu do ubieg³ej œrody raportowana 3 marca liczba zaka¿eñ jest wiêksza o ok. 800.

Wspó³czynnik reprodukcji koronawirusa (R0) wynosi obecnie w Czechach 1,09 co oznacza, ¿e epidemia wci¹¿ siê rozwija. Jednoczeœnie poziom tego wskaŸnika jest najni¿szy od 14 dni i spada od czterech dni.

Wspó³czynnik R0 okreœla ile œrednio osób zaka¿a jedna zaka¿ona osoba.

Tylko w Pradze wykryto 1 990 nowych zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 - to czwarty najwiêkszy dobowy przyrost liczby zaka¿eñ w stolicy Czech od pocz¹tku epidemii.

W czeskich szpitalach przebywa obecnie ponad 8 100 chorych na COVID-19 - najwiêcej od pocz¹tku epidemii.

1 661 z tych pacjentów jest w stanie ciê¿kim.

W kraju (województwie) pardubickim sytuacja w szpitalach jest krytyczna a system ochrony zdrowia mia³ osi¹gn¹æ granice wydolnoœci.

W Czechach od 1 marca obowi¹zuje œcis³y lockdown - zakazane jest m.in. przemieszczanie siê pomiêdzy powiatami.

Football news:

Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented