Poland

Koronawirus uskrzydlił suszarki

Komentarze ekonomiczne

shutterstock

Podczas gdy bran¿e us³ugowe – od restauracji przez pensjonaty po kina – walcz¹ o przetrwanie, sprzeda¿ AGD w Polsce prze¿ywa boom.

Ten kryzys jest odmienny od innych, bêd¹cych na ogó³ efektem cyklicznej natury gospodarki rynkowej. I inaczej ni¿ tamte – oprócz negatywnych zjawisk przynosi zaskakuj¹co wiele pozytywnych. Nie dalej ni¿ przedwczoraj cieszyliœmy siê, ¿e polski przemys³ okaza³ siê odporny na pandemiê i pokaza³ w grudniu najwy¿szy od lat wzrost produkcji, równowa¿¹c za³amanie w us³ugach. Zawdziêcza to bardzo dobrym wynikom eksportu, ale nie tylko. Okazuje siê, ¿e w pandemicznym roku 2020 zaskakuj¹co dobrze sprzedawa³y siê w Polsce produkty AGD. 16-procentowy wzrost wartoœci sprzeda¿y to prawdziwa eksplozja.

W czasie „zwyk³ego" kryzysu, gdy pracownikom zagl¹da w oczy widmo utraty pracy i kurcz¹ siê zarobki, zaczyna siê ogólnonarodowe zaciskanie pasa. Ludzie rezygnuj¹ z czêœci wydatków, przede wszystkim tych „du¿ych", jak zakup samochodu, laptopa czy sprzêtu AGD. Pandemia wywróci³a tê logikê do góry nogami. Ju¿ na samym wstêpie zmusi³a zdalnie pracuj¹cych rodziców do nabycia sprzêtu komputerowego dla zdalnie ucz¹cych siê dzieci. Laptopów wrêcz zaczê³o brakowaæ i ceny posz³y w górê.

Rych³o okaza³o siê jednak, ¿e lockdown i praca z domu to nie tylko wydatki, ale i oszczêdnoœci, choæby na dojazdach. Ale te¿ posi³kach na mieœcie, zast¹pionych pichceniem we w³asnej kuchni. Uziemieni w domu nie musimy te¿ siê stroiæ, bo na Zoomie moda nie gra ¿adnej roli, a i zamkniêcie centrów handlowych ogranicza okazjê do zakupów. Na ubraniach i obuwiu Polacy zaoszczêdzili wiêc przynajmniej kilka miliardów z³otych. Nie wydawali te¿ na wyjazdy turystyczne, wypady na koncerty, kino, mecze itp., itd.

Pojawi³y siê jednak inne wydatki. Rych³o siê okaza³o, ¿e nie da siê ju¿ wytrzymaæ z piekarnikiem, który od lat nie dopieka, i konieczny jest nowy. Lodówka, wydawa³o siê do niedawna, ¿e ca³kiem du¿a, te¿ ju¿ nie wystarcza i produkty siê z niej wysypuj¹. Z obawy przed wirusem rzadziej ruszamy na zakupy, wiêc naraz kupujemy du¿o wiêcej. Pora na wiêksz¹. Szybko siê te¿ okaza³o, ¿e przy telepracy mocno przeszkadza rozwieszone do wyschniêcia pranie, st¹d nieplanowany wczeœniej pomys³ zakupu suszarki. I to w³aœnie sprzeda¿ do niedawna ma³o popularnych w Polsce suszarek wzros³a dziêki koronawirusowi najmocniej – do blisko 300 tys. sztuk.

Polacy na AGD nie oszczêdzaj¹, bo na ogó³ s¹ pewni swych dochodów. Wsparci rz¹dowymi tarczami przedsiêbiorcy zareagowali na lockdown inaczej ni¿ na „zwyk³y" kryzys i przewa¿nie nie zwalniali nerwowo kogo popadnie. I choæ ograniczenia wynikaj¹ce z wielomiesiêcznej walki z covidem uwieraj¹ coraz bardziej, bie¿¹ce nastroje konsumentów nie s³abn¹, a w przypadku przysz³ych wydatków nawet rosn¹. To rzecz niebywa³a jak na najwiêksz¹ pandemiê od hiszpanki sprzed 100 lat. Oby ten wzglêdny optymizm nie wygas³ do czasu, gdy dziêki szczepieniom uda siê nad zaraz¹ zapanowaæ i otwarta zostanie us³ugowa czêœæ gospodarki. Po miesi¹cach walki o przetrwanie nale¿y siê jej przecie¿ solidne odbicie.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17